Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty polonistyki

14 maja 2018

NR 24 (Maj 2018)

Opowieść o „innej” przeszłości w Miejscu Andrzeja Stasiuka

0 1418

Dziś funkcjonujemy w zupełnie innej rzeczywistości edukacyjnej, zdecydowanie bardziej otwartej na dialog, umiejącej pozytywnie wartościować „inność”. Zapewne w najbliższym pejzażu kulturowym znajdziemy takie „miejsca”. Dzięki ich obecności w otoczeniu nauczyciel może pokazać uczniom, że rodzinne miasta i miejscowości przed 1945 rokiem funkcjonowały jako społeczności wielokulturowe, skupiska wyznawców różnych religii. Warto i trzeba rozmawiać o tych formach pamięci, a przede wszystkim wpisywać je w dzieje lokalne. Edukacja polonistyczna powinna służyć wychowaniu dla wartości – to jeden z jej fundamentalnych celów.

Od Opowieści galicyjskich do kanonu lektur 

Miejsce jest jedną z kilku nowych pozycji w kanonie lektur dla szkoły ponadpodstawowej. Reforma oświaty wprowadziła w obieg czytelniczy współczesnych uczniów opowiadanie Andrzeja Stasiuka ze zbioru Opowieści galicyjskie (1995)1. Tekst ten funkcjonował dotychczas poza sferą zainteresowania szkolnej edukacji polonistycznej. Oprócz Miejsca w spisie treści Opowieści galicyjskich znalazły się następujące krótkie narracje: Józek, Władek, Kowal Kruk, Janek, Kościejny, Lewandowski, Knajpa, Babka, Rudy Sierżant, Noc, Maryśka, Spowiedź, Noc druga, Koniec. Pierwotnie większość z tych opowiadań ukazała się na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Miejsce jest dostępne w opcji cyfrowej, na facebookowej stronie www.beskid-niski.pl2. Można go także wysłuchać jako tekst audialny3

POLECAMY

W perspektywie kanonu lektur szkolnych wybór opowiadania Andrzeja Stasiuka jest arcyciekawą propozycją w zakresie kształtowania odbioru artystycznego tekstu literatury najnowszej. Autor Jadąc do Babadag to mistrz obserwacji, pogłębionej refleksji, oszczędnych narracji nasyconych poetyckim widzeniem rzeczywistości. Stasiuka fascynuje życie społeczności lokalnych, funkcjonujących na krańcach Polski lub na obrzeżach „cywilizowanej” Europy. Od ponad dwudziestu lat pisarz przygląda się ludziom w ich naturalnym otoczeniu, codziennej egzystencji – obserwuje mikroświat, w którym doszło do radykalnych zmian. W przypadku Opowieści galicyjskich prowincjonalna rzeczywistość uległa zdecydowanej zmianie po transformacji ustrojowej w 1989 roku i po upadku miejscowego PGR-u. 

Strategią lekcyjnej pracy z tekstem Andrzeja Stasiuka powinno stać się pokazanie, jak pisarz rekonstruuje przeszłość z okruchów tego, co pozostało, co jeszcze rejestruje zmysłami. 

Świat przedstawiony w Miejscu to rzeczywistość niewielkiej wioski w Beskidzie Niskim, położonej w krainie zamieszkiwanej niegdyś przez Łemków. Po jej dawnych mieszkańcach pozostała pamięć i wspomnienie cerkwi, którą właśnie przewieziono do muzeum. Translokacja łemkowskiej świątyni była podyktowana chęcią ocalenia tego, co pozostało z wiejskiej budowli sakralnej – nie bez powodu narrator pisze o „zapachu śmierci”, „zatrzymywaniu rozkładu”, „cuchnącej” woni niczym w szpitalu4. Ta próba powstrzymania procesów degradacji i rozpadu cerkwi przyczynia się do jej „zniknięcia” z przestrzeni, której była integralną częścią. Dlatego Miejsce warto rozpatrywać jako rekonstrukcję przeszłości, proces dokumentowania zmian „tu i teraz” oraz próbę spojrzenia w przyszłość – ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pamięci. 

Miejsce, czyli to, co było

Strategią lekcyjnej pracy z tekstem Andrzeja Stasiuka powinno stać się pokazanie, jak pisarz rekonstruuje przeszłość z okruchów tego, co pozostało, co jeszcze rejestruje zmysłami. W przypadku Miejsca dokumentowanie jest czynnością kunsztowną, trudniejszą w realizacji, gdyż materią narracji stają się wspomnienia, ulotne reminiscencje, obserwacje zmian dokonujących się przez dziesięciolecia. To poetyka pustki i braku, literacka glosa o miejscu po zabranej cerkwi. Autor Dukli wyrazi to inicjalnym przywołaniem obrazu: „pozostał prostokąt szarej, gliniastej ziemi. W lesistym i bezludnym pejzażu ta nagość wygląda jak płatek zdartej skóry”5. Tu „zdarta skóra” staje się synonimem rany, poczucia straty po świątyni, która została zaanektowana przez muzealników.
Puste miejsce, które już niedługo zarosną źdźbła trawy lub pokrzywy, to widomy znak zniknięcia cerkwi, jej wędrówki z przestrzeni sakralnej do muzeum. To również wizualne świadectwo usunięcia budowli z pierwotnej przestrzeni kulturowej, społecznej i religijnej, w której funkcjonowała przez dwieście lat. Istnieje jeszcze ślad po dwóch wiekach materialnej obecności w łemkowskiej wiosce. Odnotowujący jego istnienie narrator Opowieści galicyjskich ma świadomość ulotności „miejsca” jako formy pamięci6. Najpełniej wyrazi tę nietrwałość „jeszcze dostrzeganego” w wymownym dopowiedzeniu o ekspansywności pokrzyw: „one najprędzej zjawiają się w miejscach porzuconych przez ludzi”7.

Motyw porzucenia jest istotny dla analizy i interpretacji Miejsca. Cerkiew została poddana translokacji, ponieważ niszczeje w dolinie, w której nie ma już Łemków – potomków jej budowniczych. Brak wiernych przyspiesza degradację budowli. Andrzej Stasiuk werystycznie opisuje proces rozkładu i niszczenia prawosławnej świątyni, dając świadectwo złożonej historii tamtych ziem: 

„Z czasem opuszczona cerkiew zaczęła pochylać się na bok. Wilgoć nadjadła północne podwaliny. Pomiędzy belkami rysowały się szpary. Spod cienkiej warstwy wapiennego tynku przezierało próchno, delikatny złotawy pył. Myślałem, że jest to znak zwycięstwa nietrwałości. Ale to przecież żywe bakterie, roztocza i owady pokonywały iluzoryczny marmur”8.

Opowiadanie Andrzeja Stasiuka z listy lektur dla szkoły ponadpodstawowej jest żałobną pieśnią  o destrukcyjnym wpływie czasu, historii i rozpadzie łemkowskiej wspólnoty

Próchno, wilgoć, utrata zwartości materiałów, z których zbudowano cerkiew – to widoczne symptomy jej niszczenia w naturalnym otoczeniu. To oznaki bycia pozostawionym przez ludzi, którzy nie mogli zabrać jej w nowe miejsca, gdzie zostali przymusowo przesiedleni. Degradacja świątyni stanowi namacalną konsekwencję złożonej historii tych ziem po 1945 roku i dowodzi rozpadu świata Łemków. Przeniesienie cerkwi do muzeum „osieraca” także przestrzeń, której była znakiem. 

Czas, historia i destrukcja łemkowskiego świata 

Opowiadanie Andrzeja Stasiuka z listy lektur dla szkoły ponadpodstawowej jest żałobną pieśnią o destrukcyjnym wpływie czasu, historii i rozpadzie łemkowskiej wspólnoty. Miejsce odsyła do ludzkiej pamięci o tych, których już nie ma w obserwowanej przez narratora czasoprzestrzeni. Tych, którzy musieli odejść, którzy „przemocą albo podstępem” zostali wyrzuceni z „małej ojczyzny”. To oni zamieszkiwali tę „bezludną” dziś dolinę, po ich życiu pozostały ślady: opuszczone i niszczejące cerkwie, zapomniane cmentarze z nagrobkami unicestwianymi przez czas, kute krzyże na nowo zaanektowane przez naturę. Prawdę o rozpadzie łemkowskiego świata Stasiuk wyraził oszczędnymi słowami, kreśląc przejmujący obraz: 
„W pogodne księżycowe noce kopułki wyraźnie odcinały się na tle nieba. Nad koronami dębów i jesionów górowały żeliwne kute krzyże, ale cisza bezludnej doliny, bezruch i ciemność sprawiały, że materia drzew i krzyży wydawała się tożsama. Zupełnie tak, jakby cerkiew została z powrotem zagarnięta przez naturę, z której dwieście lat temu ją wydobyto”9.

Obserwacja tytułowego miejsca sprzyja metafizycznej refleksji nad przemijaniem, historią i istotą ludzkiej egzystencji. W strategii narratora jest pasja reporterskiego dokumentowania zmian, utrwalania tego, co ulotne, co za chwilę stanie się częścią Borghesowskiej „smugi cienia”. Upadek komunizmu przyczynia się do powrotu tych, którzy byli prawowitymi mieszkańcami doliny: 
„Gdy niedawno otwarto wschodnią granicę, zaczęli się tutaj zjawiać potomkowie budowniczych pięćdziesiąt lat temu, przemocą albo podstępem, wysiedleni z rodzinnej wsi. Stare kobiety przestępowały próg cerkwi, wchodziły do nawy, klękały na gliniastym klepisku, bo podłogi już dawno nie było, żegnały się i biły pokłony. Komu? Ołtarz stał koślawo, wsparty o ścianę, ze wspaniałości nie pozostał nawet ślad. Tabernakulum z wyrwanymi drzwiczkami przypominało odrapaną skrzynkę. Części ikon, tych najważniejszych: Chrystusa, Matki Bożej, św. Mikołaja, nie było. Inne, te z wyższych szeregów ikonostasu, tonęły w ciemności, spęczniałe od wilgoci, trudne do rozróżnienia. Zapach wnętrza był zapachem piwnicy. Lecz kobiety klękały”10.

Sugestywny obraz nawiedzania prawosławnej świątyni przez powracających po wielu latach wiernych to akt oskarżenia wobec historii. „Inna” przeszłość tych terenów została prawie unieważniona – wymownym znakiem jej degradacji jest zrujnowana cerkiew, pozbawiona swej świetności i odarta z sakralnego majestatu. Łemkowska świątynia w „bezludnej dolinie” poświadcza gwałtowność zmian, które dokonały się na tych terenach po 1945 roku. Gdy cerkiew „zniknie”, pozostaną już tylko wspomnienia tych, którzy jeszcze żyją i nie zapomnieli. 

Analiza i interpretacja Stasiukowego Miejsca otwiera przestrzeń literackiego dialogu o pamięci. Przede wszystkim umożliwia rozmowę z uczniami o wielokulturowości narodu polskiego, o złożonej historii, o przymusowych migracjach, o dziesięcioleciach przemilczeń spraw trudnych i o społecznym tabu.

Narracja, wpisana w cykl Opowiadań galicyjskich, jest próbą przywracania w dyskursie tych obszarów naszej historii, które zostały „skazane” na zapomnienie. Translokacja cerkwi stanowi formę „wymazywania” śladów Łemków: po świątyni pozostaje tylko ten jasny skrawek ziemi, nazwany enigmatycznie „miejscem”. Ale nawet i ono zniknie w gęstwinie pokrzyw, tak jak rozproszyła się pamięć o rdzennych mieszkańcach „bezludnej doliny”. O tej pamięci trzeba rozmawiać. 

Anonimowe Miejsce „odsyła” do historii Beskidu Niskiego, do Łemkowszczyzny. Podczas lekcji warto poświęcić sporo uwagi na wzbogacenie wiedzy współczesnych uczniów, kim byli Łemkowie, jakie tereny zamieszkiwali, jaki jest ich wkład w historię i kulturę dawnej Galicji, z jakich powodów Stasiuka interesuje ich los (ten fragment działań lekcyjnych wymaga uaktywnienia informacji z biografii pisarza11). Należy też uświadomić młodzieży, dlaczego Łemkowie zostali przymusowo wysiedleni ze swych siedzib i skazani na repatriację. Nauczyciel powinien uwzględnić założenie, że młodzież niekoniecznie posiada informacje o grupach etnicznych, które tworzyły pejzaż kulturowy międzywojennej Rzeczypospolitej. To trudny i często nieznany rozdział polskiej historii współczesnej – tym bardziej nie można przemilczeć spraw, które pozostają w sferze zainteresowania literatury i motywują do dialogu.         

Miejsce: opowiadanie o cerkwi jako sacrum

Edukacja polonistyczna inspiruje do poszukiwań intersemiotycznych i wielopoziomowej analizy różnych tekstów kultury. Obecność opowiadania Andrzeja Stasiuka w zestawieniu lektur zachęca do przygotowania lekcji o cerkwi w polskim krajobrazie, o jej roli w dziedzictwie kulturowym i religijnym. „Godziny polskiego” są predestynowane do takich poszukiwań międzykulturowych, do inicjowania dyskursów z wielokulturowością w planie głównym. Tę formę podróży poznawczej warto podjąć, tym bardziej że niewielu uczniów miało szansę znaleźć się w prawosławnej świątyni, a jej budowa i architektura wnętrza różnią się znacząco od powszechnie uczniom znanych kościołów rzymskokatolickich. Korzystając z różnych stron internetowych, można pokazać młodym ludziom kilka zdjęć cerkwi, w tym cerkwi łemkowskich, które do dziś są obecne w polskiej kulturze i historii12

Niespieszna opowieść Andrzeja Stasiuka pozwala zrekonstruować plan cerkwi. Jej kształt wyłania się ze strzępów wspomnień, historii mówionych, rozmów z tymi, którzy wciąż jeszcze pamiętają. Eksploracja „miejsca” jest wędrówką po pustej przestrzeni. Przybysz z aparatem fotograficznym, który z zaciekawieniem dopytuje o nieistniejącą „tu i teraz” budowlę, motywuje oprowadzającego do refleksji, do przypomnienia, jak wyglądała translokowana cerkiew. Ruch turysty pozwala zidentyfikować kluczowe punkty łemkowskiej świątyni: wejście, babiniec, nawę, wrota, ikonostas, prezbiterium...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy