Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

13 grudnia 2017

NR 15 (Listopad 2016)

Indywidualizacja pracy z uczniami
Jak to robić w licznej klasie?

0 2421

Różnice indywidualne między uczniami to zjawisko normalne. Różna dojrzałość intelektualna, emocjonalna i społeczna, zróżnicowane temperamenty i preferowane style poznawcze, różne poziomy motywacji i samodzielności czy typy doświadczeń związanych ze środowiskiem rodzinnym – wszystkie te czynniki sprawiają, że żadne dziecko nie jest takie samo i w pracy z żadnym z nich nie można posługiwać się odgórnie przyjętymi schematami.

Dlatego od szkoły wymaga się, by każdy uczeń traktowany był indywidualnie, z uwzględnieniem jego zasobów i potrzeb. Indywidualizacja – będąca ustawowym obowiązkiem nauczyciela – jest więc sposobem takiego organizowania nauczania i wychowania, w którym nauczyciel uwzględnia występowanie tych różnic, by poszczególnym swoim podopiecznym zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Bez względu na to, w jak licznej klasie przyszło nauczycielowi pracować.

POLECAMY

Chór na wiele głosów

Zdaniem przeważającej części pedagogów, w dużej klasie nie ma mowy o efektywnej pracy edukacyjno-wychowawczej. Po pierwsze, bo nie ma możliwości indywidualizowania metod pracy do potrzeb poszczególnych uczniów. Po drugie, ponieważ nie ma odpowiednich warunków do wprowadzania aktywnych form nauczania, takich jak burza mózgów, realizacja indywidualnych lub grupowych projektów czy nauka przez doświadczanie. Po trzecie, duża liczba uczniów zwiększa ryzyko nieakceptowanych zachowań i występowania konfliktów wśród rówieśników. Po czwarte, nauczyciel w przeludnionej klasie zostaje obciążony ponadprogramową pracą, często traci kontrolę nad grupą, a uczniowie – wiedząc, że pedagog nie zdąży wszystkich odpytać i sprawdzić pracy domowej – tracą motywację do wysiłku.

Tymczasem badania oświatowe pokazują, że efekt dużej klasy nie jest tak istotny, jak podpowiadałaby intuicja czy też wspomniane argumenty pedagogów. Z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wynika, że nie ma bezpośredniego związku między wielkością klasy a wynikami osiąganymi przez uczniów. Jeśli już zauważać różnice, to nie między klasą 30- a 18-osobową, ale dopiero wtedy, gdy w klasie liczba dzieci zbliży się do dziesięciu, i to głównie w wieku edukacji początkowej oraz dla dzieci z grup edukacyjnego ryzyka. Niewielka klasa okazuje się raczej szansą na poprawę efektywności nauczania niż jej gwarancją. Badania IBE potwierdzają też, że sama klasa nigdy nie powinna być jednak zbyt mała, trudno bowiem liczyć w niej na działanie tak zwanego efektu rówieśników. Gdy zespół szkolny jest większy, uczniowie mają też automatycznie większe szanse na zdobycie takich kolegów, którzy uczą się podobnie do nich, a to ma bardzo dobry wpływ na samą motywację dziecka.

Praktyka szkolna oraz badania wskazują, że w indywidualizacji pracy z uczniami najważniejszy bywa sposób, w jaki nauczyciel prowadzi lekcję, bo to on ma najczęściej wpływ na stopień zaangażowania swoich uczniów. Dobrze zmotywowany, kreatywny i odpowiedzialny nauczyciel jest w stanie, przy niemałym oczywiście wysiłku, przeprowadzić atrakcyjne zajęcia i świadomie kierując procesem dydaktycznym, minimalizować wpływ licznej klasy na efektywność nauczania, mając pełną świadomość, że indywidualizacja jest strategią ukierunkowaną na pojedynczego ucznia – co oznacza, że każdy uczeń pracuje z osobna, choć obok mogą pracować inni uczniowie – ograniczoną jednak celami i wymaganiami opisanymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz systemem klasowo-lekcyjnym. Indywidualizacja zakłada też rezygnację nauczyciela z dotychczasowych przyzwyczajeń i rutynowych oddziaływań, stawiając w zamian na jego profesjonalizm, dużą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, doskonałą znajomość swoich podopiecznych oraz stosowane przez nauczyciela: metody nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacyjne, respektowany system zasad i reguł dydaktycznych oraz różne sposoby aktywizowania uczniów w procesie nauczania – uczenia się. Oczywiście tak dobrane, aby dzieci o różnorodnych stylach uczenia się mogły odkryć i stosować te, które są dla nich najbardziej odpowiednie, łatwe i efektywne. 

Jak się zechce, to się da

Wiem, że brzmi to jak slogan, bo w praktyce aby lekcja należała do ucznia, jego aktywności i jego uczenia się – trzeba się natrudzić. Wiem jednak, że to, o czym przeczytacie za chwilę, jest możliwe i da się zrobić bez większych problemów. Jeśli nie wszystko od razu, to na pewno małymi krokami.

Szanowna Nauczycielko, Szanowny Nauczycielu, zanim wejdziesz w pułapkę narzekania na niemożność indywidualizacji w zbyt licznej klasie, spróbuj podjąć następujące działania:

KROK 1. Dowiedz się, z kim masz do czynienia. Dokonaj oceny umiejętności swoich uczniów na wejściu, poznaj możliwości i trudności każdego z nich, wcześniejsze osiągnięcia, zainteresowania, uzdolnienia. Pozwoli ci to określić operacyjne cele kształcenia, dostosować treści nauczania z podstawy programowej, metody pracy z uczniem na lekcji oraz zróżnicować sposoby i kryteria kontroli jego wiedzy. 

KROK 2. Zorganizuj swój warsztat pracy. Musi być on wyposażony w bardzo dobre materiały edukacyjne oraz niezbędne, nowoczesne i nietuzinkowe pomoce dydaktyczne. Za ich sprawą każde twoje zajęcia umożliwią indywidualizację pracy, staną się ciekawe i motywujące uczniów do wysiłku, jakim jest nauka, oraz pokonywania własnych ograniczeń i trudności, a ciebie samego skłonią do kreatywności niezbędnej w tym zawodzie.

KROK 3. Przemyśl pracę na lekcji. Indywidualizacja może być realizowana na różne sposoby, w zależności od tego, jakich obszarów procesu nauczania – uczenia się dotyczy. Spróbuj więc uwzględnić: 

 • Prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania i pracę uczniów w grupach, których skład ty ustalasz, przydzielasz zadania i koordynujesz ich pracą. Jest to trudna forma, gdyż nie jesteś w stanie przez cały czas panować nad przebiegiem pracy uczniów. Twoje zadanie sprowadzać się musi do roli doradcy. W zajęciach prowadzonych tą metodą musisz się liczyć z prowadzeniem rozmów między uczniami oraz swobodniejszym ich zachowaniem. W zależności od tematu lekcji, rodzaju zadań, indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów grupy mogą różnić się liczebnością i składem:
 • Grupa o zróżnicowanych wiadomościach i umiejętnościach – pozwala lepiej wykorzystać możliwości poszczególnych uczniów, zwiększa aktywność, motywację i zaangażowanie w pracę. Jej walorem jest wykorzystanie możliwości uczniów zdolniejszych do wyjaśniania niezrozumiałych zagadnień kolegom, którzy wymagają dodatkowej pomocy. To normalne, że na początku tak prowadzonych zajęć uczniowie słabsi są bierni, często tylko przysłuchują się kolegom w zespole. Jednak potem, stopniowo rozpoczynają własną aktywność i wykorzystują swój potencjał. 
 • Grupa jednorodna – tworzą ją uczniowie o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych kompetencjach z danego przedmiotu. Taki dobór pozwala ci na zróżnicowanie zadań stawianych przed poszczególnymi grupami i taki dobór stopnia ich trudności, aby jak najlepiej były dopasowane do możliwości uczniów. Jest to technika szczególnie użyteczna w wypadku lekcji o charakterze ćwiczeniowym oraz lekcji powtórzeniowych.
 • Określanie limitu czasu na daną pracę, raczej za dużego, żeby uczniowie mogli „pokonać zegar”. Każdy z nich pracuje przecież w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. Stosuj na lekcjach różnego typu karty pracy, które umożliwiają każdemu uczniowi przerabianie kolejnych partii materiału w swoim własnym tempie. Stawiaj polecenia typu: Spróbuj rozwiązać. Zrób, które możesz. Zrób, ile możesz. Rozwiąż, które chcesz. Napisz, ile zdążysz. 
 • Stosowanie metod polisensorycznego, czyli wielozmysłowego uczenia się oraz metod interaktywnych. Jeśli będziesz potrafił dostosować metodę pracy do konkretnego ucznia, cała klasa też będzie więcej korzystała z zajęć.
 • Formułowanie jasnych, konkretnych pytań lub naprowadzanie uczniów na właściwy trop, co musi być zrobione, aby osiągnąć pożądany poziom wykonania. Dopilnuj powtórzenia instrukcji, aby mieć pewność, że każdy wie, co ma robić. Podawaj na kartkach dyspozycje (np. pytania naprowadzające), które pozwolą etap po etapie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 
 • Przedstawianie algorytmu wykonania zadania, np. gotowych wzorów, ale na inny temat niż opracowany w klasie, tekstu rozwiązania na opracowany temat, ale z luk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy