Wulgaryzmy i inne językowe „kwiatki”

Akademia rozwoju nauczyciela

Problem wulgarnego czy też pełnego kolokwializmów języka uczennic i uczniów jest stary jak świat i aktualny w każdym pokoleniu. Obecnie wydaje się jednak, że jego skala jest większa niż przed laty. Jak temu skutecznie przeciwdziałać?

Czy problem wulgarnego i zbyt potocznego języka faktycznie się nasila? Wiele wskazuje na to, że tak. Świadczyć mogą o tym nie tylko nasze obserwacje, ale również opinia Rady Języka Polskiego – i to wyrażona jeszcze w poprzedniej dekadzie. 
W opublikowanym na stronie internetowej Rady Sprawozdaniu o stanie ochrony języka polskiego za lata 2003––2004 czytamy m.in. że:

POLECAMY

 • obniżyła się ranga języka polskiego jako przedmiotu nauczania (uczniowie szkół ponadpodstawowych uznają lekcje języków obcych czy informatykę za bardziej przydatne w praktyce),
 • obniża się poziom poprawności językowej – wykroczenia przeciw normie są w przekonaniu młodzieży mało istotne,
 • problemy te wynikają m.in. z upowszechniania się nowoczesnych technologii komunikacyjnych i używania przez dzieci i młodzież nowych metod komunikacji (e-maili, sms-ów, komunikatorów), które cechuje dążenie do skrótowości, nieoficjalność i emocjonalność (sprzyjająca wyrażaniu emocji przez wulgaryzmy); ponadto osoby wypowiadające się w internecie czują się mniej odpowiedzialne za swoje słowa, czego przejawem jest tzw. internetowy hejt często obecny w komentarzach na różnych portalach. Dzieci i młodzież stykają się w internecie z tym językiem, oswajają się z nim i zaczynają go stosować,
 • inne źródła problemu to dominująca rola kultury popularnej (wulgaryzmy i kolokwializmy przenikają do języka dzieci i młodzieży m.in. z tekstów hip-hopowych), zmiana hierarchii wartości (dominujące stają się wartości utylitarne i styl życia „na luzie”), bezkrytyczne przejmowanie mody (także językowej), ogólna wulgaryzacja języka (nie tylko w młodszym pokoleniu – dzieci i młodzież biorą przykład ze starszych),
 • w szkolnej praktyce dominuje polszczyzna potoczna z elementami gwary młodzieżowej, którą nieraz posługują się również sami nauczyciele jako środkiem nawiązania mniej oficjalnego kontaktu z podopiecznymi; niestety przyczynia się to do zaniku znajomości przez dzieci i młodzież bardziej starannej odmiany polszczyzny, zaniku poczucia stosowności językowej czy też osłabienia umiejętności wyboru odpowiednich środków językowych w zależności od sytuacji komunikacyjnej,
 • uczennice i uczniowie coraz częściej używają wulgaryzmów i słów obelżywych nie tylko w rozmowach między sobą, ale też w obecności, a nawet w stosunku do nauczyciela,
 • choć w oficjalnych dokumentach dbanie o rozwój języka nakazano wszystkim nauczycielom, w praktyce tylko poloniści zwracają na to uwagę, co powoduje małą skuteczność ich zabiegów,
 • uczennice i uczniowie nie tylko mają problemy z poprawną polszczyzną, ale też zbyt często nie przywiązują do niej wagi, deklarując np. „Nie przejmuję się tym, jak mówię. W życiu to się nie liczy”.

Rada zwraca uwagę na problem wulgaryzacji i brutalizacji języka mediów oraz ogólnie debaty publicznej, obecność w nim zbyt wielu kolokwializmów i nieuzasadnionych (tzn. mających polskie odpowiedniki) zapożyczeń z języka angielskiego. To istotna uwaga, ponieważ język mediów, internetu i osób publicznych w dużym stopniu przyczynia się do kształtowania języka, jakim posługują się dzieci i młodzież.

Ta diagnoza, choć postawiona ponad dekadę temu, wciąż niestety wydaje się aktualna. Tym bardziej warto podejmować 
w szkole różne działania mające przeciwdziałać temu problemowi. Zwłaszcza że mogą one przynieść realne, pozytywne skutki.

Wprawdzie na język mediów, celebrytów i polityków nie mamy bezpośredniego wpływu, możemy jednak uczulać naszych podopiecznych na to, że choć podlegają oni oddziaływaniom tego języka, to mogą świadomie pracować nad swoim sposobem wyrażania się tak, by był bogaty, elegancki, atrakcyjny i dobrze spełniał swoją rolę – to znaczy umożliwiał jak najlepszą komunikację i wyrażanie siebie, był wizytówką ucznia. Aby troszczyć się o piękno języka, uczeń musi zrozumieć, dlaczego w ogóle warto to robić, dlaczego ma to znaczenie – inaczej zabraknie mu motywacji. I musi to być znaczenie, które jest istotne dla niego samego (a nie tylko dla nauczyciela). Takie uświadamianie i motywowanie młodych ludzi będzie jednym z najważniejszych celów lekcji wychowawczych, których scenariusz proponuję poniżej.

Bardzo ważny będzie tutaj również przykład własny nauczyciela – to, w jaki sposób się on wypowiada, nie tylko prowadząc lekcję, ale też w bezpośrednim kontakcie z uczennicami i uczniami – w tym także w sytuacjach, kiedy jest pod wpływem silniejszych emocji. Duże znaczenie ma to, jakimi środkami ekspresji nauczyciel wyraża te emocje (np. gniew, zdenerwowanie, rozczarowanie), czy traktuje podopiecznych z szacunkiem, czy o ważnych tematach nie mówi zbyt kolokwialnym językiem. W ten sposób nauczyciel nie tylko prezentuje zachowanie warte naśladowania, ale też uwiarygadnia swój przekaz; staje się przykładem osoby, która swoim zachowaniem potwierdza głoszone przez siebie wartości.

Oczywiście warto być elastycznym – czasem posłużenie się w nieformalnej wypowiedzi skierowanej do młodzieży jej gwarą to naprawdę dobry pomysł na przełamanie lodów. Ważne jest to, by robić to z umiarem i w sytuacjach, które to uzasadniają, a nie komunikować się w ten sposób na co dzień.

Godną polecenia metodą, która pośrednio przynieść może dodatkowe efekty, jest promocja czytelnictwa – ponieważ kontakt z literaturą sprzyja wzbogacaniu się słownictwa czytelniczek i czytelników. Z tego samego powodu dobrze jest używać bogatego języka w rozmowach z uczniami. Wulgaryzmy i kolokwializmy bowiem pojawiają się w naszym języku również dlatego, że kiedy trudno nam znaleźć właściwe słowo, mogą one zastępczo wyrazić wiele znaczeń. Przykładem mogą być wulgaryzmy największego kalibru „zaje***cie”, „ku*wa”, „je*any”, które mogą wyrażać zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie i emocje; do tego w różnych kontekstach. W tym kontekście możemy dać uczennicom i uczniom do zrozumienia, że osoba, która dużo przeklina, wcale nie musi być „wyluzowana”, ale po prostu może mieć trudności z wysłowieniem się (a to już raczej niezbyt korzystnie wpłynie na jej wizerunek).

 

Wprawdzie na język mediów, celebrytów i polityków nie mamy bezpośredniego wpływu, możemy jednak uczulać naszych podopiecznych na to, że choć podlegają oni oddziaływaniom tego języka, to mogą świadomie pracować nad swoim sposobem wyrażania się tak, by był bogaty, elegancki, atrakcyjny i dobrze spełniał swoją rolę

 

Warto podjąć próbę zaprezentowania poprawnego, bogatego języka jako świadczącego o posiadaniu „klasy” przez posługującą się nim osobę. Bądźmy jednak przy tym uważni, by nie przekroczyć dość cienkiej granicy między tzw. klasą a snobizmem czy wywyższaniem się, bo możemy narazić nasz przekaz na odrzucenie przez buntującą się wobec konwenansów młodzież. Dla młodzieży o bardziej patriotycznej orientacji (ale autentycznej, a nie tylko deklarowanej) trafnym argumentem może być wartość języka ojczystego sama w sobie. Warto też zwrócić uwagę na to, że bogaty i poprawny język wolny 
od słownej agresji i brudu nie tylko sprzyja skutecznej komunikacji (jest bardziej precyzyjny, pozwala nam trafniej wyrazić siebie), ale też buduje bardziej przyjazną atmosferę.

Interesującym trendem dającym się zaobserwować ostatnio w internecie jest odkrywanie na nowo dawno zapomnianych, a przez to zabawnie brzmiących polskich słów. Ten akurat przykład mody językowej może pomóc nam w osiągnięciu zamierzonych celów. Możemy wspólnie z młodzieżą poszukać takich starych słów, którymi można by w nieoficjalnych rozmowach zastąpić mniej eleganckie czy wulgarne słowa (np. „sempiterna” zamiast „dupa”, „fizjonomia” zamiast „morda” itp.) lub, po prostu, które mogą urozmaicić nasz język. Warto też omówić z młodzieżą funkcje przekleństw i wulgaryzmów (związane głównie z ekspresją emocjonalną) i zaproponować kreatywną zabawę w wymyślanie nowych wyrażeń, które nie będą wulgarne, a będą również spełniały te funkcje (podobnie jak klasyczna już dziś „motyla noga”, „ciemna śrubka” czy „kurna chata”).

Choć temat jest ważny i poważny, lepiej poruszać go bez zbędnego zadęcia i ze zrozumieniem dla młodych ludzi. Tak jak w wielu innych sytuacjach, nie na wiele zda się tutaj moralizowanie czy gromkie potępianie osób wplatających wulgaryzmy i kolokwializmy do swojego języka. W miarę możliwości starajmy się raczej dostarczać młodzieży materiału do przemyśleń i prowokować ją do refleksji, niż podsuwać gotowe wnioski. Efekty (zmiany w postawach i zachowaniu) będą wówczas głębsze i trwalsze.

Z drugiej strony, kiedy nauczyciele są świadkami używania przez dzieci i młodzież wulgarnego języka, powinni reagować niezwłocznie i konsekwentnie za każdym razem; zachowując spokój, ale jednocześnie zdecydowanie wyrażając swoją dezaprobatę dla tego typu słów („Wyrażasz się wulgarnie, w naszej szkole nie akceptujemy takiego języka”).

Pamiętajmy wreszcie, że używanie wulgarnego języka przez dzieci i młodzież może wiązać się z przeżywanymi przez nie trudnościami lub niesprzyjającą sytuacją rodzinną czy środowiskiem wychowawczym. Przeklinanie pod wpływem emocji może sugerować problemy emocjonalne, nieumiejętność poradzenia sobie z jakimś problemem i/lub konstruktywnego wyrażania towarzyszących mu emocji. W takim wypadku uczeń potrzebuje nie tylko rozmowy o poprawności języka, ale przede wszystkim pomocy w rozwiązaniu swoich trudności.

 

Materiały do zajęć: czyste kartki A4, długopisy, tablica i kreda lub pisak, arkusz brystolu i kolorowe flamastry, materiały z Narzędziowni.
Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach.

 

Lekcja 1

Temat: Porozmawiajmy o języku

Wprowadzenie

Osoba prowadząca wita uczennice i uczniów, po czym krótko i bez zbędnego moralizowania wprowadza ich w temat zajęć. Ważne jest, by mimo poważnego tematu wprowadzić na zajęciach atmosferę spontaniczności i zabawy – dzięki temu łatwiej będzie zaktywizować młodzież.

 

Uczeń musi zrozumieć, dlaczego warto troszczyć się o piękno języka, dlaczego ma to znaczenie – inaczej zabraknie mu motywacji. Musi to być znaczenie, które jest istotne dla samego ucznia a nie tylko dla nauczyciela.

 

Rozwinięcie

■  Po co nam język?

Burza mózgów. Osoba prowadząca proponuje, by grupa przyjrzała się najpierw bardziej ogólnie temu, do czego służy ludziom język. Zapisuje to pytanie na tablicy, po czym prosi ochotników o zabranie głosu, dopisując poniżej wszystkie podane przez nich odpowiedzi. Oczywiście poprawną odpowiedzią na to pytanie będzie „Język służy do komunikacji”, jednak dla potrzeb tych rozważań jest to odpowiedź zbyt ogólna. Osoba prowadząca powinna zachęcić uczestników do głębszego zastanowienia się nad tym, co można komunikować za pomocą języka (np. uczucia, potrzeby, opinie, pomysły) i jakie cele dzięki temu osiągać (pozytywne i negatywne, np. głębokie porozumienie, zacieśnianie więzi, uzyskanie lub udzielenie pomocy, powitanie kogoś, wywieranie wpływu, zastraszenie, manipulacja). Pamiętajmy też, że język może służyć przekazywaniu informacji i wiedzy czy też artystycznej ekspresji – im więcej funkcji zostanie wymienionych, tym lepiej.

Kiedy już tablica wypełni się przykładami, osoba prowadząca podsumowuje dotychczasowe efekty ćwiczenia, zauważając, że język jest nam przydatny w wielu bardzo różnych sytuacjach i dla osiągania różnych celów. Zapisana na tablicy treść tam pozostaje – będzie przydatna w kolejnych ćwiczeniach.

■      Wulgaryzm, przekleństwo, inwektywa, kolokwializm – co to takiego?

Praca w grupach i dyskusja. Osoba prowad...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy