Ile wiemy o sobie?

Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadpodstawowej

Akademia rozwoju nauczyciela

Cele ogólne

POLECAMY

Na lekcji wśród uczniów są kształtowane, wzbogacane oraz doskonalone umiejętności:
• czytania, analizowania, interpretowania współczesnego tekstu poetyckiego,
• formułowania i uzasadniania własnych sądów, argumentacji na temat dzieła literackiego,
• udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz budowania oceny koleżeńskiej,
• dokonywania ewaluacji: własnego procesu uczenia się oraz nabywania umiejętności 

Cele operacyjne

Uczeń na lekcji: 
• poznaje sposoby kreowania sytuacji lirycznej w tekście poetyckim,
• rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego,
• poznaje formę informacji zwrotnej oraz szkicu interpretacyjnego

Uczeń po lekcji potrafi:
• interpretować treści utworu literackiego na różnych płaszczyznach,
• określić problematykę tekstu oraz jej związek z kontekstami,
• sformułować komentarz w formie IŻ oraz szkic interpretacyjny

Uczeń w czasie lekcji:
• dostrzega potrzebę kształtowania własnej wrażliwości poznawczej i estetycznej w obcowaniu z literaturą piękną,
• odczytuje utwór w kontekście własnych doświadczeń,
• rozumie wartość i znaczenie konstruktywnej informacji zwrotnej

Metody i techniki dydaktyczne

Pogadanka heurystyczna, wymiana w parach, metoda niedokończonych zdań, pytania wspierające proces uczenia się, metoda praktyki pisarskiej, feedback

Formy pracy

• praca w parach, 
• praca w grupach, 
• praca zespołowa

Środki i pomoce dydaktyczne

• KARTA PRACY: Pytania wspierające proces uczenia się
• ĆWICZENIA: Zestaw ćwiczeń oraz zadań domowych nawiązujących do tematyki lekcji

Literatura pomo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI