Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

20 grudnia 2017

NR 21 (Listopad 2017)

Ile wiemy o sobie?
Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadpodstawowej

0 271

Cele ogólne

Na lekcji wśród uczniów są kształtowane, wzbogacane oraz doskonalone umiejętności:
• czytania, analizowania, interpretowania współczesnego tekstu poetyckiego,
• formułowania i uzasadniania własnych sądów, argumentacji na temat dzieła literackiego,
• udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz budowania oceny koleżeńskiej,
• dokonywania ewaluacji: własnego procesu uczenia się oraz nabywania umiejętności 

Cele operacyjne

Uczeń na lekcji: 
• poznaje sposoby kreowania sytuacji lirycznej w tekście poetyckim,
• rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego,
• poznaje formę informacji zwrotnej oraz szkicu interpretacyjnego

Uczeń po lekcji potrafi:
• interpretować treści utworu literackiego na różnych płaszczyznach,
• określić problematykę tekstu oraz jej związek z kontekstami,
• sformułować komentarz w formie IŻ oraz szkic interpretacyjny

Uczeń w czasie lekcji:
• dostrzega potrzebę kształtowania własnej wrażliwości poznawczej i estetycznej w obcowaniu z literaturą piękną,
• odczytuje utwór w kontekście własnych doświadczeń,
• rozumie wartość i znaczenie konstruktywnej informacji zwrotnej

Metody i techniki dydaktyczne

Pogadanka heurystyczna, wymiana w parach, metoda niedokończonych zdań, pytania wspierające proces uczenia się, metoda praktyki pisarskiej, feedback

Formy pracy

• praca w parach, 
• praca w grupach, 
• praca zespołowa

Środki i pomoce dydaktyczne

• KARTA PRACY: Pytania wspierające proces uczenia się
• ĆWICZENIA: Zestaw ćwiczeń oraz zadań domowych nawiązujących do tematyki lekcji

Literatura pomocnicza

• Bąbel P., Kształtująca ocena oceniania kształtującego, „Psychologia w Szkole” 2007, nr 4
• Bortnowski S., Dylematy oceniania, „Język Polski w Szkole” 2004/2005, nr 3
• Harmin M., Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?, Warszawa 2005
• Kozak W., Pułapki oceniania, „Dyrektor Szkoły” 2004, nr 4
• Sterna D., Czy ocenianie kształtujące się opłaca?, „Psychologia w Szkole” 2007, nr 3
• Stróżyński K., Ocenianie jako akt komunikacji, „Polonistyka” 2003, nr 4
• Wlazło S., Ocenianie kształtujące pomaga zmieniać szkołę, „Dyrektor Szkoły” 2008, nr 2

 

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

■      Rozpoczęcie zajęć od zbudowania pozytywnej atmosfery, która zapewni uczniom poczucie bezpieczeństwa, wpłynie korzystnie na ich uwagę i koncentrację oraz zmotywuje do słuchania siebie nawzajem. Zachęcenie uczniów, aby podzielili się ze sobą tym, co nowego lub interesującego zdarzyło się w ich życiu, to dobry początek każdej lekcji. Przykładowe pytania w rundce z wyboru:
– Co dzisiaj Cię ucieszyło?
– Jaki sukces ostatnio odniosłeś?

■      Ukierunkowanie uczniów na temat lekcji, czyli druga próba udzielenia odpowiedzi na postawione w tytule zajęć pytanie. Metoda prezentacji siebie w formie niedokończonych zdań ma na celu ukierunkowanie uczniów, wsparcie w poszukiwaniu odpowiedzi, pomoc w samodzielnym i właściwym formułowaniu wniosków, skłonienie do autorefleksji, motywowanie do zdobywania nowych doświadczeń. Jest to znana prosta metoda praktykowana na co dzień w szkole. Wystarczy użyć kilku zdań zaczynających się od określonych pojęć, zwrotów, słów kluczowych, pytań i gotowe. Przykładowe zdania:
– Ludzie lubią mnie za…
– Jestem dobry w…
– Muszę popracować nad…
– Zależy mi na…
– W innych szczególnie cenię…
– Zwracam uwagę na…
– Nie chcę pracować jako…
– Marzę o…
– Lubię gdy…

■      Wspieranie procesu uczenia się, czyli wymiana doświadczeń w parach. Uczniowie prowadzą rozmowę w oparciu o poniższą instrukcję (w parach). Pytania są zadawane w dwie strony, uczniowie zamienią się rolami. Jako podsumowanie ćwiczenia pojawia się trzecia próba udzielenia odpowiedzi na postawione w tytule zajęć pytanie.

Lista pytań: 
– Opowiedz o sytuacji, w której nauczyłaś/nauczyłeś się czegoś wartościowego, ważnego w Twoim życiu.
– Kiedy to było?
– Czego się nauczyłaś/nauczyłeś?
– W jaki sposób przebiegał proces uczenia się?
– Z jakich zasobów korzystałaś/korzystałeś?
– Jakie zasoby odkryłaś/odkryłeś w sobie dzięki tej sytuacji?
– Co stało się możliwe dzięki temu doświadczeniu?
– Kim się stałaś/stałeś w związku z tą sytuacją?
– Jaką główną wartość to doświadczenie wniosło do Twojego życia?
– Za co możesz sobie podziękować z perspektywy dnia dzisiejszego?

Faza realizacyjna:

■      Wysłuchanie przez uczniów wzorcowo odczytanego wiersza Wisławy Szymborskiej pt. Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej i pró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy