Do czego wychowujemy dzieci i młodzież?

Akademia rozwoju nauczyciela

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło na rok szkolny 2016/2017 cztery podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Jednym z nich jest: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Niby nic nowego, bo w preambule ustawy o systemie oświaty od lat widnieje zapis: „(…) Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Pewne jest jednak, że realizacja tak ogólnikowo brzmiącego priorytetu będzie kontrolowana w 60% prowadzonych przez kuratorów ocen szkół.

Teoria wychowania oparta jest na założeniu mówiącym, iż w zależności od tego, jakie umiejętności chcemy rozwijać w człowieku, należy podejmować odmienny rodzaj działań wychowawczych oraz określone działania profilaktyczne w trzech obszarach, którymi są:

POLECAMY

  • wychowanie personalne – naturalne wydobywanie umysłowo-duchowych aktywności rozumu, serca i woli, osobowości i charakteru, wartości idealnych i norm moralnych, skorelowanych ze wzrastaniem psychosomatycznym, nakierowanym na wszechstronny rozwój człowieka jako istoty ludzkiej, ze względu na jego istotne współuczestniczenie w życiu rodzinnym;
  • wychowanie społeczne – rozumiane jako kulturowe kształtowanie świadomości i postaw prospołecznych wedle czasowo obowiązujących wartości kulturowych i norm etycznych, regulujących działania polityczno-gospodarcze, polityczno-edukacyjne, polityczno-kulturowe, nakierowane na wszechstronny rozwój człowieka jako istoty społecznej, ze względu na jego istotne współuczestnictwo w życiu społecznym; 
  • wychowanie obywatelskie – czyli przygotowywanie człowieka do życia w zgodzie i harmonii z państwem, kształtowanie jednostki samodzielnej, autonomicznej, odpornej na podporządkowanie się władzy autorytarnej, potrafiącej działać i pracować na rzecz własnego państwa i jego rozwoju.

W każdym z tych trzech obszarów wychowania mowa jest o postawach i wartościach. Zasadne jest wspomnienie w tym miejscu, że:

  • Postawa – to uwewnętrzniona przez jednostkę, wyuczona skłonność, akt woli przejawiają...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI