Wspieranie ucznia z dysleksją w codziennej pracy

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

Dziecko z dysleksją w sytuacji, gdy pozbawiamy je odpowiedniego wsparcia, funkcjonuje poniżej swoich możliwości intelektualnych, przejawia również wiele trudności, które występują niemal na wszystkich płaszczyznach życia. Aby nie przekreślać jego możliwości i wyrównać szanse, konieczne jest więc tworzenie środowiska, które sprzyja kompleksowemu rozwojowi takiego ucznia.

Uczniowie z dysleksją stanowią stale rozszerzającą się grupę w społeczności szkolnej. Ich kształcenie i wychowanie są jednymi z zadań szkoły oraz wyzwaniem, z jakimi mierzą się nauczyciele. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu powodują, iż dzieci wymagają wsparcia w pokonywaniu codziennych trudności. Niezwykle ważne jest, by szkoła była środowiskiem przyjaznym, sprzyjającym wszechstronnemu rozwojowi ucznia, dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb i predyspozycji. W tym celu edukacja powinna być zintegrowana, co oznacza przede wszystkim to, by każdy uczeń, jak i nauczyciel czuł się doceniony w równym stopniu. Środkiem do osiągnięcia właściwej integracji może być zwiększanie udziału uczniów w kulturze lokalnej szkoły, w realizowanym programie nauczania oraz życiu społeczności, co bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia deficytów w tych obszarach. 

POLECAMY

Należy też zwrócić uwagę na różnorodność uczniów, którzy zamieszkują dany obszar, wpływa to bowiem bezpośrednio na restrukturyzację kultury, polityki i praktyk w szkołach. Udział w życiu szkolnym powinien być zapewniony w równym stopniu wszystkim uczniom, nie zapominając o tych, którzy nie mają żadnych zaburzeń czy specjalnych potrzeb w nauce i funkcjonowaniu, ale w sposób na tyle dyskretny, by uczeń z powodu swoich deficytów nie czuł się gorszy od innych. Warto wykorzystywać udział społeczności uczniowskiej w przezwyciężaniu barier w nauce i działaniu na rzecz ogółu. 

Różnice pomiędzy uczniami powinny być postrzegane jako potencjał, a nie problem, i wykorzystywane do podnoszenia jakości procesu kształcenia i funkcjonowania szkoły jako miejsca dla uczniów i nauczycieli. Niewątpliwie szkoła to miejsce tworzenia wspólnoty i rozwijania wartości, które wykorzystać można jako potencjał w budowaniu relacji między szkołami a środowiskiem lokalnym. Integracja w systemie edukacji postrzegana jest jako element integracji społecznej i stanowi doskonałą okazję do umożliwienia uczniom właściwego funkcjonowania.

Wdrażając integrację w edukacji, masz pewność, że dążysz do zapewnienia odpowiednich warunków nauki wszystkim uczniom poprzez prowadzenie diagnozy, stawianie wyzwań dostosowanych do indywidualnego potencjału, dostrzeganie różnorodnych potrzeb, eliminowanie barier utrudniających naukę. 

Poniższe propozycje wskazują działania, które możemy podjąć – zarówno pracując indywidualnie z dzieckiem, jak i podczas pracy z całą klasą. 

Dostosowanie wymagań i ocenianie 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania. Niezwykle istotnym elementem oceniania jest udzielanie uczniom informacji zwrotnej o jakości ich pracy, mającej na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności, zatem bardzo ważne jest, by ocena była traktowana jako wskazówka dotycząca zakresu materiału, jaki jest jeszcze do przeanalizowania i utrwalenia, a nie obraz deficytów i liczby popełnionych błędów przez ucznia. Celem oceniania jest też pomoc uczniowi w planowaniu własnego rozwoju oraz motywowanie go do dals...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI