Wiecznie młoda, czyli Nowa Matura

Fakty i opinie

Polski w praktyce

O nowej maturze jedno można z pewnością powiedzieć: od ładnych paru lat jest wciąż „nowa”, a raczej „odnawiana”. Zmiany zapowiadano już u zarania reformy oświaty, tj. przed rokiem 1999. Działo się tak i dziać będzie w imię szukania optymalnej formuły egzaminu zewnętrznego w szkole ponadgimnazjalnej. Procedury zostawmy dyrektorom, a my, nauczyciele poloniści, skupmy się na trzech najważniejszych „naszych” kompetencjach: czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu i mówieniu. Sądzę, że warto przyjrzeć się szczególnie czytaniu ze zrozumieniem, jako kompetencji niezwykle ważnej na egzaminach ze wszystkich nauczanych przedmiotów.

Nową formułę egzaminu maturalnego z języka polskiego szeroko omawia Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, opracowany przez CKE we współpracy z OKE. Od momentu publikacji w 2013 r. do dziś wydawnictwa edukacyjne, placówki ODN oraz CKE przygotowały szereg szkoleń, wykładów i warsztatów, instruujących polonistów, jak przygotować uczniów do nowej formuły egzaminu. 
W praktyce termin „nowa matura” oznacza w istocie szereg modyfikacji lub faktycznych zmian zarówno w ustnej, jak i pisemnej części egzaminu.

POLECAMY

Sprawdzian świadomości językowej

Sama struktura arkusza maturalnego nie ulega zmianie, natomiast test, który dotychczas był głównie sprawdzeniem poziomu rozumienia tekstu, w nowej formule staje się sprawdzianem świadomości językowej zdającego. 

W arkuszu znajdą się dwa teksty, do których sformułowanych zostanie 5 lub 7 zadań otwartych albo zamkniętych. Uczeń poproszony zostanie o wykonanie działań językowych na tekście, zatem ma za zadanie przekształcić tekst, np. streścić go, wskazać słowa klucze, zredagować zdania z tymi słowami, sformułować pytania odkrywające sensy tekstu, przenicować tekst, ułożyć plan za pomocą pytań (pytania nie mogą zmieniać sensu tekstu), cytować. 

Zdający, rozwiązując zadania, wykorzystuje również wiedzę z gramatyki i poetyki, np. wskazuje środki językowe, określa ich funkcje, rozpoznaje rodzaje zdań w akapitach. Test ma również zawierać jedno zadanie do szerszej odpowiedzi, która będzie oceniana pod względem jakościowym, a nie ilościowym. Uczeń w każdym przypadku ma wykazać, że rozumie tekst, zatem wskazać, o czym on jest i co na ten temat powiedziano. Odpowiedź ta oceniana jest również pod względem stylistycznym i ortograficznym. 

Sprawdzian umiejętności argumentacyjnych

Praca pisemna ma być przede wszystkim tekstem argumentacyjnym w wybranej formie, np. rozprawki, interpretacji testu poetyckiego, interpretacji porównawczej, szkicu (tej formy nie wskazuje podstawa programowa, ale uczeń może się na nią zdecydować). W temacie pracy pisemnej nie zostaje, jak dotychczas, określona wskazówka interpretacyjna; interpretacja, którą podejmuje uczeń, jest zatem nieukierunkowana i powinna być pogłębiona poprzez przywołanie kontekstów. W przypadku pracy z tekstem poetyckim analiza formalna zostaje zmarginalizowana na rzecz pogłębionej interpretacji. Ta nie może być falsyfikacją tekstu, czyli błędną koncepcją interpretacyjną, nadinterpretacją. Granicą interpretacji pozostaje sam tekst, a więc dzieło literackie.

Do oceny tekstu argumentacyjnego służą egzaminatorowi analityczne kryteria poziomowe w ośmiu aspektach. Nowym kryterium oceny staje się tzw. spójność lokalna, czyli zgodność logiczna i gramatyczna między zdaniami. W pracy maturzysty ważny przy ocenie będzie też układ graficzny tekstu. 

Na poziome rozszerzonym uczeń redaguje wypowiedź argumentacyjną na temat tekstu teoretycznego, krytycznego czy też krytycznoliterackiego. Określa stanowisko autora tekstu i odnosi się do jego argumentacji na temat poruszanego problemu, zatem ocenia argumentację autora tekstu. W przypadku interpretacji porównawczej uczeń sam ustala obszary porównania tekstów, łączy sensy zestawionych utworów. Powinien wskazać problem, jaki porusza tekst (problem główny, nie drugorzędny), umieścić go we właściwym kontekście oraz przywołać inne teksty kultury. Co ważne, temat pracy nie wskaże potrzeby odwołania się do kontekstów, ale uczeń będzie z tego oceniany! 

Nowa forma egzaminu ustnego

Największą rewelacją nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego jest forma egzaminu ustnego. Zamiast prezentacji maturalnej i, jak dotychczas, obecności jednego ucznia w sali egzaminacyjnej, teraz obecnych będzie dwóch zdających – gdy jeden z nich będzie wygłaszać wypowiedź monologową, drugi w tym czasie przygotowywać będzie swoje wystąpienie. Uczeń losuje bilet zawierający kod do pliku (jednego polecenia z zestawu); zdający może wybrać formę elektroniczną lub papierową polecenia. Na opieczętowanych przez szkołę kartkach przez 15 minut przygotowuje swoją wypowiedź monologową (opracowuje ją pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym), którą wygłasza w czasie nie dłuższym niż 10 minut (czas wypowiedzi nie jest kryterium oceny, uczeń może mówić krócej). Następnie rozmawia z komisją przedmiotową nie dłużej niż 5 minut. Jeśli uczeń nie wygłosi monologu, komisja nie podejmuje rozmowy, a gdy zabierze głos, ale jego wypowiedź nie spełni warunków egzaminu lub będzie niezgodna z poleceniem, nie uzyska punktów w żadnym z kryteriów, a oceniana będzie tylko rozmowa z komisją (za którą może otrzymać maksymalnie 8 punktów, co sprawi, że nie zda egzaminu). W części monologowej uczeń odnosi się do tekstu literackiego i innych tekstów kultury, ponieważ do tego odwołuje go tekst kultury zamieszczony w poleceniu. Uczeń powinien omówić przywołane przykłady, a jeśli wymieni tylko teksty kultury, nie uzyska punktów za meritum wypowiedzi. Rozmowa z komisją może dotyczyć np. rozumienia problemu, doprecyzowania pojęć, zasadności przywołanych tekstów kultury czy poprawności rzeczowej. Egzamin zostaje zaliczony od 12 punktów, uczeń uzyskuje maksymalnie 40 punktów.

Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym, szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnej oraz pisemnej części egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym zamieszczone są w Informatorze maturalnym. 

Nowa matura w ocenie praktycznej

Pojawienie się testu czytania ze zrozumieniem było swoistym złamaniem obowiązującego od lat powojennych żelaznego zestawu trzech tematów wypracowania. W testach od początku znajdowały się zadania otwarte i zamknięte – w różnych proporcjach. Podobnie jak od początku (też w różnych proporcjach) pytano o treść, kompozycję, styl tekstu. Obecnie zmierza ku otwieraniu zadań i – konsekwentnie – ograniczaniu ich ilości.

Przeciwnicy dużej ilości zadań w ogóle, a zamkniętych w szczególności, mówili, że uczeń de facto musi wykazać się zrozumieniem dwu tekstów, dwu autorów: i tego, który napisał artykuł, i tego, który ułożył zadania testowe. 

Wydaje się, że najnowsza formuła jest złotym środkiem. Są pytania otwarte, wymagające rozszerzonej odpowiedzi, ale nie ma ich kilkunastu, lecz – kilka i nie przytłoczą zdającego.

Jak zwał, tak zwał – uczeń musi rozumieć słowa, zdania i frazy, akapity i całość, odczytywać przesłanie tekstu. Powinien wykazać się umiejętnością selekcjonowania i hierarchizowania informacji, wnioskowania. Cóż to za matura z języka polskiego, jeśli się nie pamięta najważniejszych pojęć z gramatyki opisowej czy nauki o języku. I dobrze, że te są, cho...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy