Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nie tylko kreda i tablica
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Artykuły z czasopisma | 6 grudnia 2017 | NR 10
378

Metody nauczania można definiować i klasyfikować 
na wiele sposobów. Jeden z nich przyjmuje za kryterium podziału postawę nauc zyciela i sposób uczenia się uczniów, wyróżniając metody: 

 • podające: wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, anegdota, odczyt, objaśnienie,
 • problemowe: metoda projektów, sytuacyjna, inscenizacje, gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne i psychologiczne, dyskusja: burza mózgów, panelowa, metaplan,
 • eksponujące: film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz, 
 • praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, laboratoryjne i produkcyjne, metoda projektów, 
 • programowane – z użyciem komputera, tablicy multimedialnej, maszyny dydaktycznej, podręcznika programowanego. 

Do każdej z tych metod można przypisać sporą liczbę technik, ćwiczeń, zabaw, gier i strategii, jak chociażby: miniwykład, debata, scenki rodzajowe (psychodramy i socjodramy), inscenizacje (dramy), zabawy edukacyjne, gry psychologiczne, rysunki i prace plastyczne, muzyka i taniec (choreoterapia), teatr terapeutyczny, poster (inaczej plakat), praca w kręgu, rundka, dywanik pomysłów, mapa skojarzeń… Tak naprawdę nie o nazwę chodzi, bo każdy z ww. sposobów, można w pewnym stopniu przekształcić w metodę aktywizującą. Tradycyjny wykład, którego czasem trudno uniknąć, może stać się metodą aktywną, jeśli będzie odpowiednio prowadzony, a po wykładzie nastąpią techniki i ćwiczenia aktywizujące, utrwalające i zastosowania praktycznego. Aktywizującą metodą nauczania jest wszystko to, co nie jest jedynie kredą i tablicą.

Tak drzewiej bywało…

Wlatach 60. ubiegłego stulecia pobierałam naukę w rejonowej podstawówce. Moi nauczyciele stosowali zachodnie „nowoczesne pomysły i sposoby kształcenia, w tym tak zwane metody aktywne”, choć nie używali ich nazw, tak popularnych dzisiaj. Scenki dramowe, zwane przez nas pracą aktorską z podziałem na role, kalambury oraz rebusy i krzyżówki ortograficzno-gramatyczne znam z lekcji polskiego, a scenki sytuacyjne/tematyczne odgrywane po rosyjsku – z lekcji jedynego wówczas języka obcego, eksperyment (pokaz nauczycielski) i doświadczenia uczniowskie – dominowały niemal na każdej lekcji chemii i fizyki, tworzenie plakatów, plansz, albumów i dzisiejszych portfolio – na historii, biologii i geografii. Z lekcji wychowawczych znam drzewko decyzyjne, burzę mózgów, debatę i projekt. Nie inaczej było potem w liceum. A klasa, rok w rok, liczyła 35–36 osób. Nie było ani komputerów, tablic multimedialnych, laptopów, ani ksero. Piszę o tym, gdyż aktywne metody w nauczaniu nie są wynalazkiem współczesnej oświaty. Historia dydaktyki – dzięki J. Dewey’owi, amerykańskiemu filozofowi i pedagogowi, czołowemu przedstawicielowi progresywizmu – datuje ich obecność już na przełomie XIX–XX wieku. Metody aktywizujące uczniów były i są obecne w polskiej edukacji nie z powodu mody czy wymysłów oświatowych decydentów – ale jako oczywisty element procesu nauczania i uczenia się. Dzisiaj jednak nie bez przyczyny akcentuje się konieczność ich stosowania.

Tak bywa dzisiaj…

Oto obraz wyłaniający się z raportów o stanie edukacji oraz efektywności nauczania różnych przedmiotów, przygotowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w latach 2011–2014:

 • Większość nauczycieli najczęściej prowadzi zajęcia metodą kreda plus tablica, zaniedbując przy tym działanie w grupach i pracę nad projektami. 
 • Większość czasu lekcyjnego przypada na wykład nauczyciela albo pracę indywidualną ucznia, czyli czytanie z podręcznika lub pisanie notatki z lekcji lub notatek, które do zeszytu dyktuje nauczyciel. 
 • Co piąty nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej nigdy nie skorzystał na lekcji ze sprzętu do doświadczeń – pipet, palników, probówek.
 • Nauczyciele mylą często aktywizującą metodę dydaktyczną/nauczania z techniką organizacji pracy lekcyjnej, do której należą, jak wiadomo: praca zbiorowa, indywidualna i w grupach. 
 • W zasadzie wszyscy nauczyciele deklarują, że na lekcjach wykorzystują metody aktywizujące, niekonwencjonalne sposoby przekazywania wiedzy, nowatorskie techniki uczenia. Bardzo często okazuje się jednak, że to tylko hasła, które są w dużym stopniu efektem szkoleń i specyficznego języka szkoleniowców. Często nauczyciele znają same nazwy metod i nie potrafią podać konkretnych przykładów wykorzystania danej metody ani wyjaśnić, na czym ona polega.
 • Nauczyciele boją się pracy w grupach.  
 • Sami nauczyciele są świadomi, że powinni używać w pracy innych form. Jednak na wprowadzanie nowych metod, form i technik pracy z uczniem wielu nauczycieli po prostu nie ma ani czasu, ani chęci.

Choć powinno być tak…

 

Wraporcie Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku powołanej przez UNESCO, zatytułowanym Edukacja: jest w niej ukryty skarb, czytamy: „Skoro z prognoz wynika, że w 2020 r. wiedza będzie się w pełni odnawiać w przeciętnych dyscyplinach naukowych co 76 dni, szkoła nie ma szans na przekazywanie aktualnej wiedzy, w którą może wyposażyć ucznia na wiele lat”.

 

W ideologii nowoczesnego systemu edukacji i wychowania aktywność ucznia jest pojęciem szeroko rozumianym, co nie wszystkim nauczycielom odpowiada. Dzisiejszy uczeń nie chce być i nie jest biernym odbiorcą wiedzy proponowanej mu przez szkołę, więc buntuje się na różne sposoby, włącznie z demonstrowaniem biernej postawy. Zrozumienie tego faktu powinno być podstawową przesłanką do poszukiwania przez nauczycieli sposobów zwiększających czynny udział uczniów w procesie nauczania – uczenia się. Wie o tym niejeden dobry, odpowiedzialny i kreatywny nauczyciel, który nie chce realizować podstawy programowej tylko w tradycyjny sposób, tzn. wtłaczając w uczniowskie głowy wiedzę encyklopedyczną, zbędną, nieprzystającą do realiów dzisiejszego świata. Chce być przewodnikiem po świecie wiedzy, wprowadzać, mobilizować do samodzielności, przekazywać i wzmacniać ambicje. Być doradcą, animatorem, partnerem, obserwatorem i słuchaczem, nade wszystko także refleksyjnym praktykiem, wciąż szukającym nowych inspiracji do aktywizowania uczniów, rozwojowego, samodzielnego uczenia się i umiejętnego korzystania ze zdobytej wiedzy w myśl zasady: „Słyszę – zapominam. Widzę – pamiętam. Robię – rozumiem”. 

Czym się kierować, na co zwracać uwag

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy