Dołącz do czytelników
Brak wyników

„Najlepsze życzenia z głębi mego kamiennego serca”
Scenariusz lekcji w szkole podstawowej

Artykuły z czasopisma | 5 grudnia 2017 | NR 9
0 625

Wirtualna rzeczywistość, obrazkowe informacje, e-maile czy pisane skrótowo SMS-y sprawiają, że uczniowie mają problemy z doborem słownictwa przy wyrażaniu własnych myśli, refleksji i spostrzeżeń. W trakcie wypowiedzi często powtarzają te same wyrazy, nie używają synonimów. Zdarza się, że nawet „piątkowi” młodzi użytkownicy języka zaskakują nieznajomością znaczenia, wydawałoby się, powszechnie używanych zwrotów. Zbyt ubogi zasób słownictwa, jakim dysponują, utrudnia im formułowanie wniosków dotyczących otaczającego świata. Komunikaty nastolatków są eliptyczne, przepełnione słowami zapisywanymi w quasi-angielskiej transkrypcji lub uzupełniane piktogramami wykorzystującymi kombinacje graficznych symboli na klawiaturze.

POLECAMY

Sposoby porozumiewania się uległy diametralnej metamorfozie. W konsekwencji powszechnie dostępnych laptopów, telefonów komórkowych i smartfonów radykalnie zmienia się przestrzeń stylistycznych potrzeb i ambicji. Warto zwracać jednak uwagę na rozwijanie zdolności tekstotwórczych dzieci i młodzieży. Bogacenie leksyki uczniów ma bowiem duży wpływ na dalszy rozwój ich sprawności intelektualnej. Podnoszenie kompetencji językowych, wprowadzenie nowych wyrazów, a przez to powiększenie biernego i czynnego słownika dziecka, daje gwarancję powodzenia w rozwoju osobowości. Skłania do samodzielnego, twórczego myślenia, ułatwia konstruowanie dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Profesor Edward Polański2 pisał niegdyś: „wiadomo, że słowo «otwiera bramy»”. 

Celem proponowanej triady lekcyjnej jest poszerzenie słownictwa uczniów wokół pojęć: ciepło i zimno wewnętrzne. Uznałam je za ważne, gdyż wiążą się z takimi wartościami, jak dobro, zło, życzliwość, egoizm, miłość, nienawiść. Stosunek do tych wartości oraz ich hierarchia mają wpływ na postawę i moralność każdego człowieka. „Współczesną dydaktykę pisania i w ogóle języka polskiego trzeba rozwijać nie tylko w kierunku podmiotowym, o uproszczonym rozumieniu, lecz należy ją wzbogacać o wymiar antropocentryczno-aksjologiczny. Tylko wówczas uczeń może zrozumieć i przekonać się, że od jego kompetencji językowej zależy poziom jego życia, kultury i człowieczeństwa. Niech prawdziwy polonista, jako pedagog i człowiek, w procesie tekstotwórczego kształcenia widzi nie tradycyjnego ucznia, lecz młodszego, rozwijającego się człowieka. A dla niego istotną wartością nie będzie zdolność wyrażania swych »treści wewnętrznych« poprawną i naturalną (…) polszczyzną w słowie mówionym i pisanym”.

Scenariusze lekcji korelują treści literackie i językowe wokół wymienionych wyżej słów-kluczy w oparciu o analizę tekstu Zbigniewa Herberta pt. Kamyk.

Lekcja 1 – Temat: „Kamyk jest stworzeniem doskonałym”... a człowiek?

Etap szkolny:

Klasa VI szkoły podstawowej, klasa I gimnazjum

Cele ogólne:

Przybliżenie uczniom znaczenia pojęć: ciepło i zimno wewnętrzne oraz wzbogacenie związanego z nimi słownictwa

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zapoznanie z tekstem Zbigniewa Herberta Kamyk,
 • przypomnienie pojęć: podmiot liryczny, bohater liryczny, wers, metafora, antonim,
 • przybliżenie znaczenia pojęć: ciepło wewnętrzne, zimno wewnętrzne,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia antonimów,
 • wzmocnienie poczucia kompetencji uczniów w obszarze redagowania autorskiej wypowiedzi pisemnej,
 • kształtowanie umiejętności werbalizowania własnych uczuć, emocji, refleksji 

Formy 
i metody pracy:

 • burza mózgów,
 • elementy dramy,
 • praca z tekstem,
 • praca indywidualna,
 • praca w grupach

 

Przebieg lekcji 

Część wstępna
Dzień wcześniej proszę dzieci o przyniesienie swoich ulubionych kamieni, jeśli takie posiadają. Lekcję rozpoczynamy od oglądania okazów i określania ich cech, które zapisujemy na tablicy. Pytam o cechy wyodrębnione za pomocą zmysłu wzroku (różne kolory, kształty, gładka lub chropowata powierzchnia), węchu (bezwonny), dotyku (zimny, twardy).

Część główna
Po odczytaniu wiersza pt. Kamyk proszę o wyróżnienie i wypisanie cech bohatera lirycznego:

 • „stworzenie doskonałe”,
 • „równy samemu sobie”,
 • „pilnujący swych granic”,
 • „wypełniony dokładnie kamiennym sensem”,
 • „zapach, który niczego nie przypomina”,
 • „niczego nie płoszy, nie budzi pożądania”,
 • „chłód”,
 • „pełen godności”,
 • „ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło”,
 • „nie daje się oswoić”.

Pytam, dlaczego kamyk jest stworzeniem doskonałym. Odpowiedzi wzbogacają nasz opis o kolejne cechy. Doskonałość kamyka wynika z braku emocji, uczuć, wyobcowania, nieczułości, oziębłości, zamknięcia się w sobie, obojętności wobec otoczenia.
    
Pytam o odczucia towarzyszące nam wówczas, gdy myślimy o doskonałości kamyka. Uczniowie mówią raczej o negatywnych emocjach: niechęci, awersji, dystansie, odrazie. Kamyk nie wzbudza sympatii, jego doskonałość nie wzbudza podziwu. Na prośbę nauczyciela dzieci próbują też określić uczucia podmiotu lirycznego. Odnajdują jego wypowiedź – wersy, w których się ujawnia: 
„czuję ciężki wyrzut kiedy go trzymam w dłoni”.

Proszę o wyjaśnienie metafory „ciężki wyrzut”. W wyniku dyskusji i swobodnych wypowiedzi powstaje schemat:

 

Część podsumowująca
Zapisany temat lekcji jest jednocześnie pytaniem skierowanym do uczniów. Jakim stworzeniem jest człowiek? Jakie emocje 
w nas budzi?
    
Uczniowie zestawiają i porównują cechy kamyka i człowieka. Ten ostatni ma specyficzny zapach, jest pełen uczuć i wywołuje wiele emocji. Daje się oswoić, może jego ciało nie jest szlachetne, ale przenika je prawdziwe ciepło. Samo słowo budzi pozytywne odczucia. Człowiek nie jest doskonały, ale przyciąga nas, jest nam bliski. Podsumowując, proszę o wyjaśnienie, dlaczego ciało kamyka przenika „fałszywe ciepło”. Uczniowie w oparciu o wcześniejsze spostrzeżenia bez problemu dochodzą do wniosku, 
iż ciepło kamyka jest tylko pozorne. Płynie ono z ludzkiej dłoni. Gdzie zatem kryje się prawdziwe ciepło? Oczywiście we wnętrzu człowieka. Sam kamyk przeniknięty jest chłodem.

Lekcja 2 – Temat: Rozważania o zimnych draniach i ciepłych charakterach

Część wstępna
Druga lekcja będzie lekcją słownikową. Przeprowadzamy ją metodą dramy. Chętni uczniowie przedstawiają zaimprowizowaną sytuację związaną z chorobą członka rodziny. Odgrywają w grupach dwie różne scenki: w pierwszej nie przejmują się chorym, w drugiej – troskliwie się nim opiekują. Pozostałe dzieci obserwują, wynotowując cechy „domowników”. 

Część główna
U...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy