Dołącz do czytelników
Brak wyników

Władcy Słów
Scenariusz zajęć ortograficznych

Artykuły z czasopisma | 11 grudnia 2017 | NR 12
427

Temat: Pisownia wyrazów z ó i u – sprawdź się!

Zajęcia mają na celu utrwalenie znajomości zasad ortograficznych i doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie poprawnej pisowni wyrazów z ó i u. Lekcja została zaplanowana z wykorzystaniem platformy edukacyjnej GWO Władcy Słów (dostępnej w internecie pod adresem www.wladcyslow.pl), która w kompleksowy sposób wspiera polonistyczne kształcenie językowe na poziomie szkoły podstawowej w klasach 4–6. 
Scenariusz zajęć jest tak przygotowany, by można je było zrealizować zarówno w klasie czwartej, piątej, jak i szóstej. 
Czas przeznaczony na realizację zajęć: 1 godzina lekcyjna.

 

Cele lekcji:

 • zwrócenie uwagi uczniów na dostrzeganie problemów ortograficznych,
 • utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó i u,
 • doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni,
 • gromadzenie słownictwa związanego z tematem lekcji,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania przez dzieci multimediów do celów edukacyjnych,
 • doskonalenie umiejętności wykonania starannej i czytelnej notatki,
 • motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się ortografii i doskonalenia poprawności zapisu,
 • bogacenie wiedzy ogólnej ucznia,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i samokontroli,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z informacji

Formy pracy:

 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna

Metody:

 • problemowa,
 • burza mózgów

Środki:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • dostęp do platformy edukacyjnej GWO Władcy Słów (www.wladcyslow.pl) – wszystkie zadania ze scenariusza można rozwiązać w wersji demonstracyjnej Władców Słów po bezpłatnej rejestracji na platformie,
 • tablica interaktywna lub rzutnik multimedialny,
 • karty pracy (dołączone do scenariusza),
 • zachętki i motywce – naklejki motywacyjne z bohaterami najpopularniejszych programów komputerowych GWO.

 

Przebieg lekcji

Ćwiczenie wstępne – rozgrzewka ortograficzna
Po zapisaniu tematu i wyjaśnieniu uczniom celów lekcji przystępujemy do pierwszego ćwiczenia: Władcy Słów, zadanie ORT 1.3.1 (Pisownia ó i u – sprawdź się!). 

 • Uczniowie po kolei podchodzą do tablicy interaktywnej (lub komputera, jeśli dysponujemy w klasie tylko rzutnikiem multimedialnym) i uzupełniają po trzy wyrazy literą ó lub u. Ćwiczenie nie jest rozwiązywane na czas, a rozgrzewka kończy się, gdy wszyscy uczniowie w klasie rozwiążą część ćwiczenia. Jeśli „kolejka” uczniów skończy się, a zostały jeszcze wyrazy do uzupełnienia, ćwiczenie może dokończyć nauczyciel, co bardzo wpływa na „morale” uczniów biorących udział w lekcji. 
 • Na tablicy kredowej (lub innej, jaką dysponujemy w klasie) wyznaczony przez nauczyciela uczeń zapisuje wyrazy, w których uczniowie rozwiązujący zadanie na tablicy interaktywnej (przy komputerze) popełnili błędy i tworzy „bank podpowiedzi”, który pomoże dzieciom nie popełnić drugi raz tej samej pomyłki, gdy wyraz pojawi się w ćwiczeniu ponownie.
 • Uczniowie, którzy nie popełnili błędu, otrzymują od nauczyciela naklejki motywacyjne i wklejają je do zeszytu.

Praca z kartą pracy (załącznik nr 1). Zaprojektuj swój ortograficzny balon.

 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik nr 1).
 • Uczniowie wkleją karty do zeszytu i ołówkiem uzupełniają literą u lub ó podane na nich wyrazy.
 • Po głośnym sprawdzeniu poprawności wykonania ćwiczenia dzieci dzielą wyrazy na dwie grupy i wpisują je w odpowiednie miejsca balonu. Balon ozdabiają według własnego pomysłu.
 • Uczniowie, którzy nie popełnili błędu, otrzymują od nauczyciela naklejki motywacyjne i wklejają je do zeszytu.

Powtórzenie i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó i u z wykorzystaniem ćwiczenia typu prawda/fałsz: Władcy Słów, zadanie ORT 1.3.3 (Pisownia ó i u – sprawdź się!). Zadanie można pominąć w klasach młodszych.

 • Wyświetlamy zadanie na tablicy. Rozwiązujemy je nie na czas. Uczniowie zgłaszają się, podchodzą do tabl...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy