Trzeba mierzyć wysoko! Stanisław Lem na zajęciach języka polskiego jako obcego

Korespondencje sztuk

Każdorazowo celem edukacji językowej jest rozbudzenie zainteresowań nowym językiem, motywowanie do posługiwania się nim w różnych sytuacjach oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Często okazuje się, że związki między sztukami, np. tekstem literackim a dziełami wizualnymi (ilustracje) czy audiowizualnymi (adaptacje), mogą okazać się dobrym medium edukacji językowej. Na wyższym poziomie wtajemniczenia językowego celem jest więc nie tylko rozwijanie inteligencji językowej, czyli inteligencji związanej z przetwarzaniem informacji językowych w zakresie fonologii, gramatyki, semantyki oraz pragmatyki danego języka, lecz także zainteresowania kulturą piśmienniczą kraju, w którym dany język obowiązuje. W przypadku nauczania języka polskiego jako obcego warto przed przystąpieniem do przygotowania projektu interdyscyplinarnego z wykorzystaniem tekstu, ilustracji, nagrania dźwiękowego czy filmu zadać sobie pytanie o to, jak wzbogacić słownictwo starszych uczniów pochodzących z innego kraju, nie zaniżając poziomu merytorycznego prezentowanych treści. Jednym z pomysłów może być nauka polskiego na bazie opowiadań Stanisława Lema[1].

iografia, osobowość i twórczość autora Bajek robotów – to trzy filary, na bazie których można przygotować zajęcia z języka polskiego dla uczniów obcojęzycznych, opierając się na twórczości Stanisława Lema i na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ze znajomością języka na poziomie średniozaawansowanym). Grupa docelowa to więc uczniowie szkół ponadpodstawowych ze znajomością języka polskiego na poziomach: B1, C1 lub C2. Do przygotowania i przeprowadzenia zajęć pomocnym narzędziem może okazać się analiza strategiczna SWOT, która – choć używana jest przede wszystkim do oceny mocnych (strengths) i słabych (weaknesses) stron czy szans (opportunities) i zagrożeń (threats) przedsiębiorstwa – tym razem może przydać się w projektowaniu zajęć edukacyjnych z języka polskiego jako obcego. Tym bardziej że można ją stosować zarówno do całego projektu (cyklu zajęć w ciągu roku, semestru), jak i poszczególnych jego faz czy sfer funkcjonowania, np. komunikacji, słuchania ze zrozumieniem, czytania czy pisania. Może być także wykorzystywana w przewidywaniu efektów nauczania jako technika wstępnej analizy strategicznej szans realizacji konkretnego planu nauczania.
 

POLECAMY

Zaplanuj – Zapamiętaj – Wykonaj

 • Jasno określony cel. Pytania: Jakie działania doprowadzą do osiągnięcia celu? Jak być efektywnym w swoim dochodzeniu do celu? Przykładowy cel: wyjaśnienie, na czym polega w języku polskim konstrukcja gramatyczna tzw. podwójnego przeczenia. 
 • Określone ramy czasowe. Przykładowo: potrzebne są trzy lekcje (po 45 min) na realizację tego tematu.
 • Stopniowe dopracowywanie, otwartość na zmiany. Nauczyciel musi być przygotowany na różny poziom umiejętności językowych, umieć żywo na nie reagować. 
 • Wiedza, do kogo dokładnie nasze działanie ma trafić, tj. jasno określony odbiorca. Uczniowie obcojęzyczni, którzy znają język polski na poziomie przynajmniej B1 i uczęszczają do szkół ponadpodstawowych.  
 • Precyzyjne zdefiniowanie kryterium sukcesu. Po czym poznać, że projekt nauczania zakończył się sukcesem? Ustalić, że takim kryterium będzie np. poprawne wykonanie zadania domowego. 


Potencjał twórczości Stanisława Lema na zajęciach języka polskiego jako obcego

Niewątpliwie mocną stroną pomysłu nauczania j...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI