Edukacja zorientowana na bogactwo form i znaczeń

Horyzonty polonistyki Otwarty dostęp

Człowiek istnieje wśród różnych tekstów kultury. Codziennie styka się z literaturą, dziełami plastycznymi, utworami muzycznymi, przedstawieniami teatralnymi, licznymi gatunkami filmów i produkcji telewizyjnych, audycjami radiowymi, reklamą, architekturą itd. Obcuje z formami ambitnymi i z realizacjami wpisującymi się w nurt popkultury.

 

POLECAMY

Tak różnorodna obecność w doświadczeniu egzystencjalnym dzieci, młodzieży i osób dorosłych powoduje, że literackie i pozaliterackie teksty kultury funkcjonują w edukacji polonistycznej na wszystkich poziomach kształcenia. Pojawienie się różnych tekstów kultury na „godzinach polskiego” umożliwia dyskurs o wielu kontekstach, pozwala uatrakcyjnić odbiór literatury, a także zachęcić uczniów do sięgnięcia po tomik wierszy, zbiór opowiadań, powieść czy też formę dramatyczną. Teksty pozaliterackie przyczyniają się do rozwoju kompetencji kulturowych oraz poszerzenia strefy odbioru sztuki. Dzięki pracy z wieloma tekstami kultury szkolny polonista zyskuje możliwość inicjowania rozmów i dyskusji o różnych aspektach aktywności człowieka, społeczeństwa, narodu. Bez wątpienia, świetna ekranizacja, porywające wykonanie utworu muzycznego, znakomity teledysk, ekspresywna piosenka, reprodukcja wybitnego obrazu czy plakatu stanowią istotny komponent nowoczesnych strategii nauczania języka polskiego1, ponieważ wzbogacają treści kształcenia, podnoszą atrakcyjność lekcji (uczniowie chętnie odwołują się do przykładów spoza literatury), stanowią przekaz istotny pod względem znaczeniowym i formalnym dla młodych „tubylców cyfrowych”. Dodatkową zachętą 
dla e-nastolatków jest fakt, że kontakt z wieloma innymi tekstami kultury jest możliwy przez media audiowizualne i nowe technologie, co może intensyfikować zainteresowanie przedstawicieli młodego pokolenia. Na ogromny potencjał środków audiowizualnych i cyfrowych w kształtowaniu odbioru tekstu literackiego poprzez pryzmat analizy różnych tekstów kultury zwrócił uwagę Sławomir Jacek Żurek, który zachęcał nauczycieli do wykorzystywania takich narzędzi podczas lekcji języka polskiego2

Trudna sztuka rozwijania wrażliwości uczniów na teksty kultury 

Od dekady uczniowie i nauczyciele obserwują ekspansję tekstów kultury na egzaminie maturalnym. Wzrost ich obecności i coraz większe znaczenie, jakie przypisuje się pozaliterackim tekstom kultury, jest konsekwencją rewolucji cyfrowej, ekspansji mediów elektronicznych, dominacji kultury wizualnej i ikonosfery internetu. Współcześni 
uczniowie zostali ukształtowani przez kulturę obrazu i obrazka, dlatego okocentryczność zdominowała procesy poznawcze przedstawicieli „pokolenia Google’a”. Trudno dziś wyobrazić sobie lekcje języka polskiego, podczas których zabrakłoby odniesień do tekstów ikonicznych: obrazów malarskich, grafiki, reklamy wizualnej, plakatów, rzeźb i instalacji plastycznych, a nawet komiksów i opowieści graficznych. Formy wizualne wchodzą w dyskurs z dziełami literackimi, pokazując, w jak zróżnicowany sposób może być przedstawiane i rozumiane konkretne zagadnienie. 

Czytanie, analiza i interpretacja różnych tekstów kultury są wpisane w zakres kluczowych kompetencji uczniów, wymaganych na egzaminie dojrzałości z języka polskiego. Nawiązania do wypowiedzi pozaliterackich pojawiają się w zadaniach pisemnej i ustnej części matury. Zapisy w dokumentach oświatowych dotyczących edukacji polonistycznej na poziomie szkoły ponadpodstawowej precyzyjnie wskazują, że maturzysta powinien odwołać się do różnych tekstów kultury jako samodzielnie dobranych przykładów tudzież kontekstów. Zakres obecności innych form artystycznych podczas egzaminu dojrzałości zwiększał się od pierwszej reformy oświatowej w 1999 roku, ale znaczący wzrost ich udziału w ewaluacji na zakończenie szkoły ponadpodstawowej nastąpił po 2014 roku. Obecnie maturzyści „mierzą się” z wypowiedziami literackimi i pozaliterackimi, które nierzadko współistnieją na zasadzie korespondencji sztuk. 

Zgodnie z zapisami najnowszej podstawy programowej z języka polskiego podczas egzaminu dojrzałości uczeń powinien wykazać się umiejętnością trafnego doboru przykładów literackich i kulturowych, które umożliwią szczegółową analizę i interpretację problemu zawartego w poleceniu pracy pisemnej lub wypowiedzi ustnej. Przygotowanie prawidłowego i merytorycznego zestawu przykładów to trudna sztuka. Wymaga wielopłaszczyznowego rozwoju umiejętności pracy z różnymi tekstami kultury, systematycznego kontaktu młodych ludzi z filmem, spektaklem teatralnym, grafiką, fotografią, malarstwem, muzyką, architekturą, rzeźbą itd. Tej misji kształtowania dialogu z kulturą nie wypełnia dziś rodzina (lub czyni to w znikomym zakresie), dlatego to na szkołę, a zwłaszcza szkolnych polonistów oraz nauczycieli wiedzy o kulturze, została przeniesiona odpowiedzialność za skuteczne kształcenie kulturowe uczniów. To spore wyzwanie, ponieważ rozwój internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych przyczynił 
się do zmniejszenia zainteresowania współczesnych uczniów aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym (szczególnie w „realu”). Zapewne gdyby nie zaangażowanie 
i konsekwentny upór szkolnych polonistów znaczna część młodzieży nie zawitałaby w gościnne progi takich instytucji, jak: teatr, muzeum, filharmonia, galeria sztuki współczesnej, opera. To ten aspekt pracy nauczyciela, o którym rzadko się wspomina, a który ma kolosalne znaczenie dla końcowego wyniku egzaminu maturalnego. Owszem, uczeń może opanować wiedzę encyklopedyczną, ale nie będzie swobodnie i z przekonaniem omawiał przykładowych tekstów kultury, jeżeli nie nauczył się funkcjonować w przestrzeni kultury dawnej i nowoczesnej. To nie jest możliwe bez regularnego bywania w instytucjach kultury, które są coraz częściej uznawane przez „tabletowe dzieci” i „cyfrowych nastolatków” za niegodne uwagi, a nawet „przeraźliwie nudne”. Dziś od kreatywności i umiejętności coachingowych nauczycieli języka polskiego zależy, czy współcześni uczniowie szkół ponadpodstawowych porzucą absorbujące ich uwagę ekrany telefonów, tabletów i smartphonów. Od opanowania sztuki prowadzenia dialogu z „generacją kciuka” zależy, czy młodzież zostanie bezpowrotnie zawłaszczona przez wirtualną infosferę, czy też dostrzeże różne realizacje kultury w realnym świecie. 

Kolejną, ważną kwestią jest doskonalenie w liceum czy technikum tych umiejętności pracy z różnymi tekstami kultury, które uczniowie osiągnęli podczas edukacji polonistycznej w szkole podstawowej. Szkolny polonista pracujący w szkole ponadpodstawowej powinien kontynuować dobre praktyki zainicjowane przez nauczycieli języka polskiego na niższych poziomach edukacyjnych. Nie jest tak, że dopiero w okresie dojrzewania uczniowie mogą intensywnie uczestniczyć w edukacji kulturowej i muzealnej. Przychodząc do liceum, technikum czy szkoły zawodowej, najczęściej dysponują mniej lub bardziej rozwiniętymi kompetencjami odbiorczymi, wynikającymi z kontaktu z różnymi tekstami kultury w ich macierzystym otoczeniu. Obecnie coraz młodsze roczniki aktywnie korzystają z rozmaitych form uczestnictwa w życiu kulturalnym: dynamika rozwoju społecznego przyczyniła się do partycypacji dóbr kultury od poziomu nauczania przedszkolnego. Odwiedzając różne polskie placówki muzealne i wystawiennicze, z przyjemnością obserwuję uczniów podczas licznych zajęć z zakresu kształcenia kulturowego. To najczęściej zajęcia dostosowane do wieku dzieci i młodzieży, ich poziomu intelektualnego, możliwości odbioru artystycznego, a nawet typu szkoły. Bardzo często ich organizatorami są nauczyciele języka polskiego, którzy w sposób konsekwentny promują działania mające niesamowity wpływ na doświadczenia estetyczne ich podopiecznych. To właśnie widok dzieci i młodzieży uczestniczącej w edukacji muzealnej przywołuje moje osobiste wspomnienie, poświadczające intensywność postępu w polskiej oświacie po 1989 roku. Kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych po raz pierwszy znalazłam się w Rijskmuseum w Amsterdamie, zaskoczył mnie widok dzieci i młodzieży uczestniczących w zróżnicowanych tematycznie zajęciach uwzględniających ich umiejętności poznawcze. Przypatrując się działaniom grup i klas z różnych poziomów edukacyjnych, zastanawiałam się wówczas, ile lat minie, abym mogła zobaczyć polskich uczniów z zaciekawieniem siedzących na podłodze przed płótnami Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Józefa Chełmońskiego, Aleksandra Gierymskiego, Olgi Boznańskiej czy Jerzego Nowosielskiego. Dziś to fragment współczesnej przestrzeni kulturowej i edukacyjnej, ponieważ systematycznie spotykam dzieci i młodzież w oddziałach Muzeum Narodowego, w Muzeum Śląskim, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Muzeum Żydów Polskich POLIN i w wielu innych obiektach muzealnych na terenie całej Polski. Obecność uczniów w przestrzeniach wystawienniczych to efekt sporego zaangażowania nauczycieli i ludzi kultury w popularyzację kultury w wielu odsłonach i na kilka sposobów. 

Maturzysta przed różnymi tekstami kultury 

Pozaliterackie teksty kultury stanowią integralne elementy pisemnej i ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. Procedury egzaminacyjne wymagają od maturzystów podania własnych przykładów lub wskazania kontekstów w pracy pisemnej, a w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – analizy porównawczej różnych tekstów kultury. O ile jeszcze kilka lat temu tak znaczna ich obecność na maturze była przedmiotem ożywionych dyskusji i polemik nauczycieli języka polskiego3, o tyle dziś inne teksty kultury wpisały się w szkolną rzeczywistość edukacji polonistycznej w liceum i technikum (również w szkołach zawodowych, pomimo braku ewaluacji zewnętrznej z języka polskiego). 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych bardzo chętnie korzystają z możliwości odwołania się do przykładów, które sytuują się poza kanonem lektur szkolnych. Z jednej strony, można postrzegać to zjawisko jako próbę „zamaskowania” nieznajomości obowiązkowych pozycji lekturowych – stan nieczytania jest niechlubnym znakiem rozpoznawczym młodych „tubylców cyfrowych”, przynajmniej poważnej części tego pokolenia. Z drugiej strony, uczniowie szkół ponadpodstawowych zasadnie zwracają uwagę, że możliwość przywołania i omówienia samodzielnie wybranych tekstów kultury sprzyja przedstawieniu efektów indywidualnego uczestnictwa w kulturze (taki wybór przykładów koniecznych do egzaminacyjnej analizy i interpretacji najczęściej wykracza poza propozycje współczesnej szkoły). Perspektywa pracy podczas egzaminu maturalnego ze wskazanymi przez siebie tekstami pozaliterackimi motywuje uczniów do wykazania się większą znajomością zagadnień kultury, własną kreatywnością w zakresie ich wyboru i osadzenia w kontekstach. Pozwala też określić, w jakim zakresie i z jakim skutkiem współczesna młodzież uczestniczy w życiu kulturalnym, jakie treści poznawcze są dla niej atrakcyjne i istotne. Podstawa programowa niezwykle silnie akcentuje rozwój doświadczenia estetycznego, ale ono odbywa się również poza murami szkoły. Młodzi ludzie czytają książki (choć najczęściej nie są one „ogwiazdkowanymi” pozycjami z kanonu lektur), zachwycają się komiksami, oglądają filmy (częściej w sieci, rzadziej w kinie), uczestniczą w koncertach i masowych imprezach kulturalnych (np. happeningach artystycznych i spektaklach plenerowych), słuchają muzyki (niekoniecznie z repertuaru klasycznego), przyglądają się architekturze, zwłaszcza gdy jakiś budynek wyróżnia się z otoczenia, frapują ich rzeźby i instalacje przestrzenne pod gołym niebem, eksplorując wirtualną rzeczywistość, zwracają uwagę na teksty kultury sieci (hiperteksty, grafika cyfrowa, blogi, fanfiki, gry komputerowe, fora dyskusyjne, gdzie uczestnicy dzielą się wrażeniami odbiorczymi z obcowania z kulturą). 

Dziś do arcyważnych zadań szkolnego polonisty w szkole ponadpodstawowej należy systematyczne inicjowanie rozmów o tekstach kultury autentycznie ekscytujących młodzież. To sposób na podniesienie zainteresowania uczniów różnymi tekstami kultury na lekcjach języka polskiego, ponieważ przykłady motywowane prywatną aksjologią umożliwią pokazanie innych form sytuujących się w tradycji kultury. Od propozycji omawianych przez licealistów czy uczniów technikum refleksyjny polonista może przejść do tych realizacji, które wpisują się w kanon kultury danej społeczności, narodu, państwa, kontynentu lub cywilizacji. Będzie to jedna z efektywnych strategii kształtowania wrażliwości estetycznej uczniów poprzez kontakt z ofertą współczesnych instytucji kultury (muzea, galerie artystyczne, sale wystawiennicze, repozytoria cyfrowe, portale internetowe poświęcone filmom, fotografii, malarstwu, grafice, architekturze i innym formom kultury wizualnej). Przeładowane programy nauczania, kształtowanie procesów nauczania „pod wynik maturalny”, coraz większe oczekiwania rodziców wobec szkoły, narasta...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy