Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

8 grudnia 2017

NR 11 (Marzec 2016)

Dofinansowanie bazy dydaktycznej szkoły

0 653

Jak zdobyć dotacje dla biblioteki szkolnej w kontekście priorytetu MEN o promocji czytelnictwa. Lista działań

Czy istnieje potrzeba dofinansowania?

Wydawać by się mogło, że to zbędne pytanie. W dzisiejszej elektroniczno-internetowej rzeczywistości, zdominowanej przez rozmaitej maści show, książka stała się nieatrakcyjna, a biblioteka jawi się jako ciasna sala zastawiona regałami, do której idzie się zazwyczaj po nudną lekturę. Niektórym interesujące książki kupią rodzice, inni nie czytają i nie będą czytać wcale. Współcześnie oferuje się mnóstwo atrakcji zwanych „zajęciami rozwijającymi”. One nie wymagają czytania. Nawet nie trzeba czytać lektur. Przed laty było to zobowiązaniem uczniów. Jako utwory streszczone, opisane i zanalizowane lektury znajdują się w brykach, dostępne są powszechnie w internecie w rozmaitych wariantach interpretacyjnych. Niektórzy nauczyciele w swojej praktyce wolą nie dociekać głębiej, na ile ich uczniowie rzeczywiście zapoznają się z tekstami lektur. Test egzaminacyjny tego nie ujawni. Nie wymaga wywodu, wykorzystania kontekstów interpretacyjnych. Biblioteki ulegały stopniowej degradacji. Ta moja smutna refleksja pogłębiona została przez informacje, jakie zebrałam w czasie realizacji rządowego programu: Książki naszych marzeń. Szkoły, składając wnioski o dofinansowanie bibliotek, charakteryzowały ich wyposażenie oraz warunki pracy w bibliotece. Przyznam, że była to bardzo smutna lektura. Choć wniosek zdaje się być jeden: wszystko zależy od ludzi, od ich sposobu postrzegania biblioteki, a nie od miejscowości i zasobności regionu. Na poparcie swego poglądu przytoczę fragmenty kilku wypowiedzi.

POLECAMY

Biblioteka szkoły, do której uczęszcza 259 uczniów, położona w jednym z największych i najbogatszych miast w Polsce na Śląsku:

Biblioteka szkolna ze względu na warunki lokalowe znajduje się w pomieszczeniu, w którym odbywają się również inne zajęcia dydaktyczne. Ze względu na brak własnego pomieszczenia księgozbiór ulokowany jest na regałach szaf zamykanych i szafy oszklonej. 

W bibliotece brakuje książek bogato ilustrowanych o dużym czytelnym druku z kolorową, ciekawą szatą graficzną, której treść będzie dostosowana do najmłodszych – 6-letnich uczniów, którzy są najczęstszymi czytelnikami biblioteki.

Szkoła, do której uczęszcza 126 uczniów, położona w powiatowym mieście Wielkopolski:

Aktualny stan księgozbioru nie zaspokaja potrzeb czytelniczych uczniów. Księgozbiór od dłuższego czasu nie był odnawiany. Brakuje lektur w ilościach wystarczających dla każdego ucznia. Nie ma książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Nie stanowi „centrum informacyjnego”, w zbiorach którego uczniowie mogą znaleźć źródła informacji z różnych dziedzin życia. 

Kolejna duża szkoła – 540 uczniów, w mieście wojewódzkim Pomorza:

Znaczna część księgozbioru to pozycje o tematyce odległej od współczesnego doświadczenia uczniów. Brakuje zarówno lektur, jak i książek do czytania dla przyjemności. 

Jeśli tak opisano stan bibliotek szkolnych, to chciałabym zapytać: w jakim celu uczniowie mają do nich przychodzić? 
Z czym atrakcyjnym dziś będą mogli się w nich spotkać? Skoro rzeczywiście mają poświęcić swój czas na czytanie, to przecież powinni spotkać jakąś propozycję, która byłaby adekwatna do poziomu ich rozwoju i oczekiwań, która by ich wzbogaciła. Która wreszcie szanowałaby ich jako osoby. Bo proszę wybaczyć, ale oczekiwanie od kogokolwiek, a w szczególności od dziecka czy młodego człowieka, zainteresowania czytelnictwem w sytuacji, gdy nie ma się do zaproponowania pozycji nowych, atrakcyjnych, rozwijających czy skłaniających do refleksji, jest wielką niestosownością. 

Dlatego na pytanie, które sformułowałam na początku, odpowiadam: jest ogromna potrzeba dofinansowania bibliotek, w szczególności bibliotek szkolnych. Istnieje potrzeba ratowania bibliotek przed degradacją. Istnieje także wielka potrzeba zmiany poglądu na temat sposobu funkcjonowania biblioteki w szkole. To biblioteki szkolne są dla wielu uczniów miejscem, w którym po raz pierwszy spotykają się z książką.

Co zrobiono?

Po wielu latach od transformacji ustroju niewiele się zmieniło. Dokonano w tym czasie kilku znaczących reform edukacji. W żadnej z nich jednak nie dostrzeżono potrzeby czytania. Nie uwzględniono w tych reformach faktu, że czytanie rozwija i równoważy rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka. Książka została przekierowana na drugi plan. Zawsze liczyły się bardziej pomalowane korytarze, nowe wykładziny, języki obce czy komputery. Tego oczekiwali także rodzice…

W tym czasie dojrzało i funkcjonuje dziś pokolenie bez wrażliwości, wyobraźni, mniej empatyczne. Najpewniej pokolenie, które nie ma pojęcia o polskiej klasyce literackiej, a którego przedstawiciel zapytany o polskiego twórcę nie wymieni żadnego nazwiska.  

 

Jest ogromna potrzeba dofinansowania bibliotek, w szczególności bibliotek szkolnych. Istnieje także wielka potrzeba zmiany poglądu na temat sposobu funkcjonowania biblioteki w szkole.

 

Cieszą mnie zatem wszystkie kampanie, które promują czytelnictwo. Cenię sobie niezwykle działalność pani Ireny Koźmińskiej i jej Fundacji ABCXXI, która prowadzi od lat kilku akcję: Cała Polska czyta dzieciom, doceniam działalność Anny Dymnej i jej Salon Poezji. Zachwycają mnie wszystkie działania regionalne i indywidualne, czynione z potrzeby, dla dobra i bezinteresownie. Jestem przekonana, że to one zwróciły uwagę na potrzebę rozwoju czytelnictwa, który został wsparty systemowym działaniem. 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjowało przygotowanie strategii rozwoju czytelnictwa. Jest ona realizowana we współpracy i z dużym zaangażowaniem Ministerstwa Edukacji. Powstały dwa rządowe programy. Mam na myśli rządowy program: Książki naszych marzeń, który realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016 oraz drugi wieloletni rządowy program: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020.

 

Pierwszy z nich umożliwił zakup nowych książek do bibliotek szkolnych do końca 2015 r. Ważnym elementem programu było, aby do bibliotek zakupiono lektury wybrane przez samych uczniów. Książki, którymi to właśnie uczniowie, a nie nauczyciele będą autentycznie zainteresowani, które będą ukazywać świat bliski dziecku i młodzieży. Książki, które rozumieją i opisują świat językiem zrozumiałym dla młodego czytelnika, a fabuła książek powinna rozbudzać ciekawość i inspirować do działania. 

Chciałabym podkreślić i docenić jednocześnie, że obydwa programy przewidują współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami pedagogicznymi i publicznymi bibliotekami środowiskowymi w zakresie wyboru wydawnictw przewidywanych do zakupu, a także w zakresie organizacji wydarzeń promujących czytelnictwo. Zakłada się, że gromadzone zbiory będą się uzupełniać. Biblioteki powinny wspólnie organizować spotkania z twórcami, a także zajęcia dla rodziców na temat wpływu czytania na rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci i młodzieży. Pracownicy bibliotek i nauczyciele powinni przede wszystkim dbać, aby czytanie stawało się nie tylko przyjemnością, ale także sposobem na spędzanie wolnego czasu. Te oczekiwania zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 759). 

Ministerstwo Edukacji podaje, że z programu Książki naszych marzeń skorzystało 13 400 bibliotek szkolnych, które uzyskały dofinansowanie w wysokości 20 mln zł.

Drugi program, program wieloletni: Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020, zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 października 2015 r., został pomyślany kompleksowo. Jest on realizacją postanowień: Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, która przyjęła, że wsparcie czytelnictwa jest jednym z najważniejszych elementów kapitału kulturowego. 

Program został podzielony na trzy priorytety, które będą funkcjonować w latach: 2016–2020:

  • Priorytet I – to: Zakup nowości do bibliotek – stałe doposażenie bibliotek poprzez aktualizowanie ich zbiorów o nowe książki i multimedia.
  • Priorytet II – to: Infrastruktura bibliotek – finansowe wsparcie modernizacji, budowy oraz przebudowy placówek bibliotecznych jako miejsc kreowania kapitału społecznego i kulturowego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
  • Priorytet III – to: Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Źródłem finansowania programu są środki z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się biblioteki.

Szczegółowy sposób realizacji programu został zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z dnia 20 października 2015 r., poz. 1667).

Na Priorytet 3., dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych, przewidzian...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy