Z kreatywnością nam do twarzy.

Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów klas VII–VIII

Polski w praktyce Otwarty dostęp
Czas trwania 90 minut
Etap edukacyjny klasy VII–VIII szkoły podstawowej
Typ lekcji  stacjonarna lub zdalna
Cele Uczeń:
• wie, czym jest kreatywność,
• wypowiada swoje zdanie na temat filmu Alike short film,
• opisuje bohaterów filmu,
• redaguje plan wydarzeń filmu za pomocą równoważników zdań,
• argumentuje swoją wypowiedź,
• tworzy kreatywne rozwiązania do zadań
Pomoce dydaktyczne  • film krótkometrażowy pt. Alike short film (8:02),
• karty pracy do filmu
Metody i formy pracy  • pogadanka, burza mózgów, dyskusja, 
• praca indywidualna, w parach, w grupach
Wskazówka  Alike short film to animowany film, który przedstawia historię ojca i syna. Bohaterem jest mały chłopiec, który rozpoczął naukę w szkole. Uwielbia sztukę: chciałby rysować i słuchać gry na skrzypcach mężczyzny, którego razem z tatą spotykają, idąc do szkoły. Chłopiec w szkole musi wykonywać monotonne czynności. Podczas lekcji rysuje, ale to spotyka się z dezaprobatą nauczyciela. Zaczyna gasnąć, co widać po znikającym z niego kolorze – zaczyna blednąć. Tata z kolei codziennie chodzi do pracy, w której wykonuje te same czynności... Obaj czują się nieszczęśliwi...

Przebieg lekcji

Krok 1

POLECAMY

Na początku lekcji nauczyciel prosi uczniów, by metodą burzy mózgów podali swoje skojarzenia do słowa „kreatywność”. Prowadzący zapisuje uczniowskie pomysły na tablicy whiteboard podczas lekcji zdalnej.

Krok 2

Nauczyciel wyświetla uczniom definicje kreatywności dwóch różnych autorów i konfrontuje je z wypowiedziami uczniów (omawia wspólne i wykluczające się treści):

Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wynikają z faktu bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać.
Ken Robinson
Cechą definiującą kreatywność, obok nowości, jest wartość – człowiek kreatywny to ktoś, kto jest zdolny generować pomysły, które czynią nasz świat lepszym, bardziej prawdziwym lub piękniejszym.
Krzysztof J. Szmidt

Krok 3   

Prowadzący wyjaśnia uczniom, że kreatywny może być każdy. Aby kreatywność z siebie wyzwolić, warto się zainspirować, zapalić do działania, ale też nieustannie się doskonalić, uczyć, pracować nad sobą. To nie prezent, z którym człowiek obudzi się następnego dnia. Kreatywność to systematyczna praca nad sobą, nad swoimi umiejętnościami, nad potrzebą zmiany tego, co się nie sprawdza, co można ulepszyć. Mówi się, że „potrzeba jest matką wynalazków”. Tak jest i w przypadku kreatywności. Skoro coś nie działa, trzeba się zastanowić, jak to zmodyfikować, by spełniało funkcje, na których nam zależy.

Krok 4

Nauczyciel włącza uczniom film pt. Alike short film (można go znaleźć, wpisując ten tytuł w wyszukiwarkę YouTube – film trwa 8:02).

Krok 5 

Po obejrzeniu filmu nauczyciel rozmawia z uczniami na temat ich wrażeń. Następnie prosi młodych ludzi, by przygotowali plan wydarzeń animacji za pomocą równoważników zdań.

Krok 6

Po omówieniu planu wydarzeń nauczyciel wyświetla na tablicy tabelkę z imionami bohaterów. Następnie prosi, by uczniowie przerysowali ją do zeszytu i uzupełnili informacjami na temat wskazanych bohaterów, które zapamiętali z filmu. Rezultaty pracy omawiane są na forum.

Opis chłopca     Opis taty chłopca

 

 

 

 

 

 

 


Krok 7 

Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat zachowania chłopca i jego taty. Pyta, dlaczego chłopiec tracił kolor. Dlaczego jego tata wciąż był blady? Jak zachowywali się ludzie mijani na ulicy? Co uszczęśliwiało chłopca? Dlaczego był smutny w szkole?

Krok 8 

Nauczyciel powraca do stwierdzenia z początku lekcji, kiedy powiedział, że każdy może być kreatywny. Wyświetla uczniom trzy symbole i prosi o wpisanie do każdego z nich trzech skojarzeń – jednego z literatury, drugiego z historii, trzeciego – ze współczesnego życia nastolatków (uczniowie mogą wykonać zadanie w parach lub grupach). Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują wnioski na forum, uzasadniając swoje stanowisko.
    

Krok 9

Nauczyciel wyświetla uczniom kolejne zadanie. Polega ono na uzupełnieniu tabeli dotyczącej kreatywności bohaterów tekstów lektur obowiązkowych (z klasy VII i VIII). Uczniowie muszą wskazać, który bohater wykazał się kreatywnością, podać tytuł i autora utworu oraz konkretną sytuację z tekstu.

Kreatywni bohaterowie lektur szkolnych  

bohater literacki + tytuł utworu, z którego pochodzi autor utworu przykład kreatywności bohatera
     
     
     
     
     
     

Podsumowanie zajęć

Nauczyciel podsumowuje lekcję, mówiąc, że ludzi starali się być kreatywni od zarania dziejów. Można to dostrzec w życiu naszych przodków, postaci historycznych czy bohaterów literackich. Na zakończenie nauczyciel proponuje uczniom wykonanie zadania domowego:
Znajdź w swoim domu przedmiot, który kojarzy Ci się z lekturą obowiązkową. Zrób mu zdjęcie, opisz go i w kilku zdaniach uzasadnij swój wybór. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI