Scenariusz lekcji języka polskiego z elementami filozofii antycznej

Polski w praktyce
Temat lekcji  Filozofia antyczna
Cel lekcji  Dowiem się, jak postrzegali świat antyczni filozofowie
Czas trwania  2 jednostki lekcyjne
Kryteria nauczania
 • omawiam poglądy Sokratesa, Platona, Arystotelesa,
 • przedstawiam poglądy głoszone przez przedstawicieli innych szkół filozoficznych: epikurejczyków, stoików, sceptyków,
 • wykorzystuję odpowiednie konteksty poszerzające wiedzę na temat greckich filozofów
Formy pracy
 • w parach,
 • w grupach
Metody
 • miniwykład,
 • dyskusja


Przebieg lekcji

Wstęp
Zapytaj uczniów, dlaczego umiejętność zadawania pytań jest ważna. Uczniowie w parach przedstawiają swoje odpowiedzi na to pytanie, po kilku minutach chętne osoby wypowiadają się na głos w rundce bez przymusu. W trakcie rozmowy wstępnej w razie potrzeby nakieruj wypowiedzi uczniów na filozofię, aby można było podczas lekcji przywołać definicję filozofii jako umiłowania mądrości, czyli nieustannego dążenia do wiedzy i poszukiwania pewności1. Opowiedz uczniom o tym, że starożytna Grecja, dzięki rozwijającej się demokracji, była kolebką filozofii, ponieważ Grecy mieli możliwość swobodnego formułowania myśli, dociekania, zadawania pytań. Filozofia pozwalała ludziom poznać otaczający ich świat i sens istnienia oraz miejsce jednostki w świecie. 

Część zasadnicza
Połącz uczniów w trzy grupy i poproś, by wypisali najważniejsze założenia filozoficzne Sokratesa (grupa 1), Platona (grupa 2) i Arystotelesa (grupa 3). Uczniowie mogą korzystać z dowolnego wiarygodnego źródła informacji, np. ze strony https://www.edukator.pl/resources/page/filozofia/6854. Następnie uzupełniają tabelę. 
 

POLECAMY

Sokrates – 
prawdziwa wiedza pochodzi z wątpienia
Platon – świat jest jedynie odbiciem prawdziwej rzeczywistości Arystoteles – 
początek myślenia 
naukowego
     


Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania przedstawiciele grup przedstawiają efekty swojej pracy. 

Wyjaśnij uczniom, czym były epikureizm, stoicyzm i sceptycyzm. Zachęć ich do dyskusji na temat greckich szkół filozoficznych – uczniowie mogą w tym celu wykorzystać wiedzę z poprzedniego etapu edukacyjnego. 
Omów z uczniami bądź przypomnij uczniom formułę egzaminu ustnego z języka polskiego. Zwróć uwagę na konteksty, które powinny pojawić się w trakcie wypowiedzi. Zachęć uczniów do wymienienia utworów literackich, które uwzględniają poznane poglądy filozoficzne. Uczniowie mogą przywołać utwory Jana Kochanowskiego poznane na poprzednim etapie edukacyjnym, np. fraszki, w których odnajdujemy nawiązania do stoicyzmu i epikureizmu. 

Podsumowanie

Poproś o podsumowan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy