Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

13 maja 2019

NR 30 (Maj 2019)

Wykorzystanie SI na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych

0 684

Obecnie środowisko edukacyjne coraz więcej uwagi poświęca dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, czyli uczniom, u których zdiagnozowano spektrum różnego rodzaju objawów znacznie utrudniających lub wręcz uniemożliwiających funkcjonowanie w kilku obszarach, m.in. ruchowym, społecznym, emocjonalnym, sensorycznym, komunikacyjnym czy poznawczym. W związku z tym bardzo dużą wagę przykłada się do właściwego udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przez szkołę. Podpowiadamy, jak w jego ramach wykorzystać metody integracji sensorycznej.

Rodzaj i charakter udzielanej pomocy zmienia się z roku na rok ze względu na coraz większą świadomość i wiedzę w tym zakresie. Co za tym idzie, zmieniają się również oczekiwania względem nauczycieli i pedagogów. Jednym z zadań osób, które uczą w szkołach, staje się diagnozowanie potrzeb podopiecznych i stwarzanie im takich warunków, by ich rozwój mógł przebiegać jak najbardziej harmonijnie. Jest to niezwykle trudne i wymaga ciągłego doskonalenia własnych umiejętności, zdobywania nowych doświadczeń i dokształcania się, by urozmaicać prowadzone zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wiedzieć, jakie dodatkowe metody można wykorzystać w ich trakcie. 

POLECAMY

Rodzaje trudności

Niezwykle istotne staje się zrozumienie, że poziom funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być bardzo różny. Nie ma dwójki dzieci, które w takim samym stopniu przejawiałyby dane trudności czy zaburzenia. Wszystko jest bowiem znacznie uzależnione od stopnia ich nasilenia i możliwości kompensacyjnych, które zależą od poziomu inteligencji danej osoby, jej cech charakteru, temperamentu, ale również tego, jakie wsparcie otrzymuje ona w środowisku rodzinnym. Ze względu na rodzaj trudności wyróżniamy:
 

Tabela 1. Objawy dysleksji u dziecka w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym
Objawy dysleksji u uczniów klas I–III Objawy dysleksji u uczniów klas IV–VI
 • mała sprawność ruchowa, dziecko słabo biega, skacze, ma problem z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych;
 • trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych;
 • problem z opanowaniem umiejętności jazdy na rowerze, hulajnodze;
 • mała sprawność manualna;
 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego;
 • problem z rozróżnianiem liter o podobnym kształcie (b–d, m–n);
 • przekręcanie wyrazów;
 • problem z różnicowaniem głosek podobnych fonetycznie;
 • trudności z orientacją w przestrzeni, wyznaczaniem kierunków;
 • trudności z nauką czytania, pisania, liczenia
 • utrzymujące się problemy w czytaniu i pisaniu;
 • trudności z opanowaniem reguł gramatycznych i ortograficznych;
 • trudności w orientacji w przestrzeni i koordynacji wzrokowo-ruchowej i problemy z nauką przedmiotów, gdzie jest to umiejętność konieczna (np. geografia, matematyka);
 • niechęć do robienia notatek;
 • trudność z opanowaniem materiału przekazywanego tylko ustnie lub pisemnie;
 • problem z organizacją pracy;
 • trudności w nauce języka obcego;
 • trudności w nauce wierszy, zapamiętywaniu pojęć, definicji1. dysleksję rozwojową, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które mogą objawiać się jako:

 • trudności w czytaniu,
 • trudności w pisaniu dotyczące ekspresji pisma, czyli umiejętności przelewania swoich myśli i spostrzeżeń na papier, tworzenia różnego rodzaju historii, opowiadań, tekstów (jest to rodzaj trudności, którego nie diagnozuje się w poradniach, a bardzo często dzieci przejawiają problemy w tym zakresie) oraz poprawności zapisu (dysortografia), czyli umiejętności opanowania reguł i zasad gramatyczno-ortograficznych i wykorzystania ich w praktyce w czasie tworzenia prac pisemnych;

2. dyskalkulię, czyli trudności w opanowaniu podstawowych działań arytmetycznych, problemy z właściwym posługiwaniem się liczbami, przy jednoczesnym prawidłowym rozwoju intelektualnym dziecka;

3. dyspraksję, czyli zaburzenia w zakresie opanowania umiejętności ruchowych. Najczęściej objawia się ona pod postacią słabej koordynacji, trudności z planowaniem i właściwą organizacją ruchu. Zakłada się, że często towarzyszy jej również obniżona sprawność zarówno motoryki małej, jak i dużej. W związku z tym przypuszcza się, że jednym z efektów dyspraksji może stać się dysgrafia charakteryzująca się bardzo niskim poziomem graficznym pisma;

4. specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, które objawiają się tym, że język mówiony jest zaburzony w odniesieniu do innych sfer, w tym również do rozwoju niewerbalnego dziecka. Zaburzenia te są bardzo trudne i uporczywe. Mogą obejmować takie obszary, jak: mówienie, rozumienie mowy, uży-
wanie języka zgodnie z kontekstem społecznym oraz sytuacją, w jakiej znajduje się dziecko. 

Liczba zaburzeń, z którymi spotykamy się w trakcie pracy w szkole, jest bardzo duża. Nie da się również ukryć, że wspomaganie rozwoju dziecka jest procesem długotrwałym i wymagającym olbrzymiego zaangażowania ze strony nauczycieli, psychologów i pedagogów. Polega to bowiem na takiej organizacji zarówno przestrzeni, jak i samego procesu dydaktycznego, aby możliwe stało się wspieranie tych cech dziecka, które rozwijają się prawidłowo, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi i doskonaleniu, w toku zajęć, tych umiejętności, które sprawiają uczniowi problem. W tym celu należy przygotowywać różnego rodzaju ćwiczenia, ciekawe zabawy motywujące i zachęcające dziecko do pracy, warsztaty i eksperymenty, dzięki którym młody człowiek będzie odczuwał radość i satysfakcję oraz będzie w stanie odnieść sukces. Jednocześnie wszystkie te formy powinny wzbogacać doświadczenie dziecka, pogłębiać jego wiedzę i umiejętności oraz doskonalić procesy społeczno-emocjonalne, komunikacyjne i poznawcze. Ważne jest również zwrócenie uwagi na to, że wszystkie podejmowane przez nas działania powinny być adekwatne do wiedzy i umiejętności dziecka oraz muszą się w jakiś sposób wpisywać w zainteresowania, które przejawia. 

Jednocześnie naszym zadaniem w toku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych jest takie ich prowadzenie, aby wyeliminować zachowania niepożądane, usunąć ich negatywne skutki edukacyjne i zastąpić je mechanizmami, które pozwolą lepiej i bardziej poprawnie radzić sobie w nowych sytuacjach. 

Objawy trudności

Marta Bogdanowicz zwraca uwagę, że już w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym można zauważyć pewne symptomy sugerujące, że w późniejszym okresie dzieci będą przejawiały specyficzne trudności w nauce. Zalicza się tutaj:

 • opóźnienia w zakresie rozwoju ruchowego, np. późniejsze siadanie, raczkowanie czy chodzenie;
 • obniżona sprawność manualna;
 • zaburzenia w zakresie koordynacji ruchowej;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • trudności w orientacji w schemacie własnego ciała. 

W późniejszym okresie również pojawiają się pewne symptomy, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z dzieckiem dyslektycznym lub z ryzykiem dysleksji (tabela 1.).

Zaburzenia integracji sensorycznej są natomiast spowodowane niedojrzałością systemów zmysłowych, przez którą młody człowiek nie jest w stanie efektywnie odbierać bodźców z otoczenia i prawidłowo na nie reagować. Najczęściej te reakcje wiążą się z nadmierną wrażliwością lub zupełnym brakiem wrażliwości i pociągają za sobą różnego rodzaju trudności i problemy, jak:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego,
 •  nieprawidłową postawę ciała,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia w zakresie planowania motorycznego i wykonywania ruchu.

Na podstawie podanych objawów można stwierdzić, że rozwój dziecka dyslektycznego przebiega w sposób nieharmonijny, a jego umiejętności nie są zgodne z wymaganiami szkolnymi. W związku z tym konieczne staje się udzielenie mu fachowej pomocy, zarówno przez nauczyciela (lub nauczycieli, jeśli jest to uczeń starszy), jak i pedagoga i psychologa. Jeśli nie otrzyma on odpowiedniego wsparcia, może stać się zagubiony i mniej pewny siebie. 

Nauczyciele powinni być również świadomi, że wszystkie trudności i niepowodzenia ucznia mają charakter zewnętrzny i nie ma on na nie wpływu. Na opanowanie zadanego materiału musi poświęcić nawet trzykrotnie więcej czasu niż jego rówieśnicy, a i tak efekty mogą nie być do końca zadowalające. Dlatego niezwykle istotne jest wspieranie dziecka w jego działaniach i nagradzanie za wysiłek, jaki wkłada w pracę. W przeciwnym razie jego samoocena może znacznie ucierpieć, a zniechęcenie okazać się na tyle duże, że nie będzie w stanie podejmować kolejnych prób opanowania nowych umiejętności. 

SI w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Integracja sensoryczna jest procesem odpowiedzialnym za odbieranie i właściwe przetwarzanie bodźców dochodzących z otoczenia. Dzięki temu możliwe staje się doskonalenie funkcji percepcyjnych i kinestetycznych oraz ich odpowiednia integracja. Takie mechanizmy pozwalają na wykształcenie się gotowości szkolnej. Założenia integracji sensorycznej są bardzo cenne, kiedy zaczynamy zastanawiać się, w jaki sposób zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Pomagają bowiem zrozumieć pewne mechanizmy wpływające na zachowanie uczniów i dają możliwość spojrzenia na trudności z innej perspektywy. Stanowi ona również ważny aspekt rozwoju psychoruchowego. Niezwykle istotne staje się też zrozumienie pewnych mechanizmów z nią związanych. Jeśli bowiem dziecko nie osiągnie „kamieni milowych” przypisanych do danego etapu rozwojowego, nie będzie w stanie przejść na kolejny poziom.  Dziecko, które przejawia pewne trudności i nie opanowało podstawowych umiejętności, nie będzie w stanie nauczyć się czytać ani pisać i na pewno nie będzie czerpało z tego prawdziwej przyjemności. 
 

Schemat 1. Opracowanie własne na podstawie: M. Bogdanowicz, Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Psychologia Wychowawcza”, 
3, 1995, s. 216–222.


Warto również zwrócić uwagę na pewne powiązania między zaburzeniami SI a specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które być może rzucą nowe światło na sposób, w jaki nauczyciele podchodzą do tego problemu. Istnieje także możliwość wprowadzanie zmian w sposobie pracy na zajęciach. Niektórzy badacz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy